Page 6 - IDEA Studie 14 2016 Konkurence pol uskupeni v zastupitelstvech a ver zakazky
P. 6

Popis zdrojových dat
Pro tuto analýzu jsou využity veřejně dostupné informace o veřejných zakázkách z Věstníku veřejných zakázek (VVZ).5 Tato data byla propojena s veřejně dostupnými údaji o dárcích českým politickým stranám a hnutím6 z jejich výročních zpráv.7 Dalším zdrojem dat jsou informace o výsledcích voleb do zastupitelstev měst a obcí, které zveřejňuje ČSÚ.
Veřejné zakázky
Data o veřejných zakázkách zahrnují období od listopadu 2006 do listopadu 2010, tj. jedná se období mezi volbami do zastupitelstev měst a obcí konaných na podzim v letech 2006 a 2010. Náš datový soubor obsahuje informace o všech stavebních zakázkách obcí zveřejněných v daném období ve Věstníku veřejných zakázek. Jedná se o téměř 3 000 ukončených zakázek. Jejich finanční objem byl cca 56,1 miliardy Kč. Lze se domnívat, že několikanásobný objem prostředků představují stavební zakázky obcí, které ve Věstníku zveřejněny nebyly, protože proběhly v režimu tzv. zakázek malého rozsahu.8 Zakázky v našem souboru zadalo víc než 1 300 obecních a městských úřadů.
Tabulka 1 popisuje základní charakteristiky zakázek v souboru, včetně jejich cen, typu použitých zadávacích řízení a průměrného počtu firem ucházejících se o zakázky. Podle tabulky byla cena průměrné zakázky 18,8 miliónů Kč. To je o 3,7 miliónu méně, než je průměrná předpokládaná hodnota zakázky9 v souboru. 30,5 % zakázek bylo zadáno v nejtransparentnějším otevřeném řízení, 11,6 % v užším zadávacím řízení a 4,5 % vjednacím řízení bez uveřejnění. Nejčastějším způsobem zadávání však bylo tzv. zjednodušené podlimitní řízení, ve kterém se o dodavateli rozhodlo v 53,5 % zakázek. Soutěže o zakázky se v průměru účastnilo 6 potenciálních dodavatelů.
5 https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/
6 Data o dárcích politických stran a hnutí jsou k dispozici na serveru www.politickefinance.cz. Detailní popis celé dostupné databáze darů politickým stranám poskytuje například studie Titl, Palanský a Skuhrovec (2014).
7 Data jsou dostupná podle zákona č. 424/1991 Sb. v Poslanecké sněmovně.
8 Veřejnou zakázkou malého rozsahu se rozumí zakázka, jejíž předpokládaná hodnota nedosáhne u stavebních prací 6 000 000 Kč bez DPH. V analýze nepoužíváme dobrovolně zveřejněné zakázky malého rozsahu, abychom omezili problém potenciálního vlastního výběru do vzorku.
9 Předpokládanou hodnotou veřejné zakázky se rozumí zadavatelem předpokládaná výše peněžitého závazku vyplývající z plnění veřejné zakázky, který je zadavatel povinen stanovit pro účely postupu v zadávacím řízení před jeho zahájením.
   4
   4   5   6   7   8