Page 8 - IDEA Studie 4 2020 III duchodovy pilir
P. 8

PENZIJNÍ SPOŘENÍ SE STÁTNÍ PODPOROU V ČESKÉ REPUBLICE: SPÍŠ PODPĚRA NEŽ PILÍŘ IDEA 2020
 vokamžiku odchodu do důchodu nahradí přibližně 60% jeho předchozího čistého výdělku. U průměrného českého seniora, který se ve stáří spoléhá pouze na starobní důchod, tak čisté výdělky klesnou o 40 %. Prostor pro výplaty úspor z III. pilíře je tak v České republice relativně vysoký.4
Čistý náhradový poměr v Česku je však vysoce individuální, jak ostatně ilustruje Graf 2, který zobrazuje náhradový poměr podle příjmových skupin. V praxi se výrazně liší zejména podle dvou kritérií: (i) typu výdělečné činnosti a (ii) výše výdělku během pracovní kariéry konkrétních osob. Čistý náhradový poměr je u samostatně výdělečně činných osob v průměru výrazně nižší než u zaměstnanců. Výše úspor samostatně výdělečně činných osob ve III. pilíři by tak měla být v průměru vyšší. Stejně tak čistý náhradový poměr klesá s rostoucím výdělkem. Výše úspor ve III. pilíři by tak měla být v průměru vyšší u osob s vysokými výdělky. Výše čistých náhradových poměrů pro modelové příklady5 zaměstnanců a samostatně výdělečně činných osob, respektive pro zaměstnance s různou výší čistého výdělku ukazuje Graf 2 níže.
 120
 100
  80
  60
  40
  20
  0
Zdroj: Vlastní výpočty
Graf 2 : Závislost čistého náhradového poměru zaměstnanců a OSVČ na výši výdělku
    12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
Čistý měsíční výdělek (tis. Kč)
Zaměstnanci OSVČ
  4 Velikost prostoru pro výplaty úspor ze III. pilíře vychází z předpokladu, že se jednotlivci snaží minimalizovat pokles příjmů po odchodu do důchodu. Maximální výše výplaty úspor z III. pilíře tak odpovídá rozdílu mezi předchozí čistou mzdou a starobním důchodem z I. pilíře. U průměrného Čecha tento rozdíl odpovídá 40 % jeho čisté mzdy.
5 Modelové příklady ukazují čistý náhradový poměr pro jednotlivce, který (i) při zdanění práce využívá pouze daňovou slevu na poplatníka a (ii) vykázal dobu pojištění 43 let.
6
Čistý náhradový poměr
   6   7   8   9   10