Page 9 - IDEA Studie 4 2020 III duchodovy pilir
P. 9

PENZIJNÍ SPOŘENÍ SE STÁTNÍ PODPOROU V ČESKÉ REPUBLICE: SPÍŠ PODPĚRA NEŽ PILÍŘ IDEA 2020
 Veřejně dostupné statistiky však o výši úspor jednotlivců ve III. pilíři poskytují velmi málo informací. V současnosti je tak na základě veřejných statistik velmi obtížné odpovědět na otázku, zda výše úspor ve III. pilíři, respektive výše výplat z těchto úspor, reflektuje čisté náhradové poměry jednotlivců.
Česká národní banka (ČNB) zveřejňuje četnost jednotlivých forem výběru úspor ze III. pilíře a výši celkem vyplacených prostředků jednotlivými formami výběrů (Tabulka 1).
Tabulka 1: Formy výplat úspor z III. pilíře v roce 2018
 Rok 2018
Počet výplat
Výše výplat v mil. Kč
Starobní penze
10 093 3,0 %
758 3,4 %
Pozůstalostní penze
15 440 4,6 %
932 4,1 %
Výsluhová penze
284 0,1 %
265 1,2 %
Invalidní penze
1 054 0,3 %
18 0,1 %
Dědění
2 638 0,8 %
570 2,5 %
Jednorázové vyrovnání
217 873 64,8 %
16 872 74,6 %
Odbytné
88 585 26,4 %
3 199 14,1 %
Celkem
335 967 100 %
22 614 100 %
   Zdroj: Česká národní banka
Data však ukazují pouze dominanci výběru formou jednorázového vyrovnání a nízkou průměrnou výši takto vybraných úspor (77,4 tisíc korun v roce 2018). Vývoj úspor vzhledem k náhradovému poměru však data ČNB, Ministerstva financí (MF ČR) ani Asociace penzijních společností (APS) neukazují. APS zveřejňuje dílčí údaje, které nemohou vývoj výše úspor s náhradovým poměrem popsat.6 MF ČR tento typ údajů nezveřejňuje vůbec. Ale i velmi dílčí data dokladují, že výplaty úspor zeIII.pilíře uprůměrného důchodce nemohou doplnit výši příjmů na úroveň před odchodem do důchodu.7 Informace o tom, zda se výše úspor jednotlivců mění v souladu s jejich čistými náhradovými poměry, se nezveřejňuje.
Tato studie alespoň částečně tuto mezeru ve znalostech o spoření ve III. pilíři zaplňuje. Na základě dat výběrového šetření domácností odhaduje vztah mezi pravděpodobností účasti jednotlivce, respektive velikostí jeho úložek ve III. pilíři a dvěma hlavními faktory ovlivňujícími výši jeho náhradového poměru: velikostí výdělku a typu ekonomické
6 Asociace penzijních společností například zveřejňuje průměrnou výši úspor všech klientů, bez ohledu na jejich věk. Taková průměrná výše úspor však vychází z výše úspor všech klientů penzijních společností. Tedy i těch, kteří budou odcházet do důchodu až za několik desítek let.
7 Stejně tak Ministerstvo práce a sociálních věcí udává, že 94 % příjmů domácností důchodců tvoří státní důchod z I. pilíře.
 7


   7   8   9   10   11