Page 17 - IDEA Studie 09 2019 Platy ceskych ucitelu
P. 17

                        PLATY ČESKÝCH UČITELŮ: NOVÁ NADĚJE 2019
   Srovnání věkových profilů ukazuje, že platy začínajících nejmladších učitelů jsou na podobné úrovni, jako jsou platy ostatních dvou skupin. S věkem však platy učitelů rostou zdaleka nejpomaleji. Variabilita platů je u nejmladší skupiny zaměstnanců také velmi podobná, ale zatímco u vysGorkaofšk5o:lVskayrivazbdiělliatnaýhchruabaýdcmh ipnliastrůatviyvnsoíckhopšrkaoclosvknyíkvůzdsěvlěakneýmchvýrazně roste, variabilita platů učitelzůasme sěsvtěnkaemnctůémveěřenjenméěhnoí saezkůtsotárvuávnarovceelm2i0n1í8zké úrovni.
80
Za pozorno9s. dtecsil tojí také skutečnost, že zatímco průměr a medián učitelských platů se příliš
neliší, u ostatních dvou zaměstnaneckých skupin jsou rozdíly dobře patrné. Jsou příznakem
průměr
výraznější medíirány zásluhovosti v platech dané zaměstnanecké skupiny. Pro srovnání změn
že v absolutním vyjádření byl přírůstek platů podobný jak napříč věkovými skupinami, tak napříč třemi zaměstnaneckými skupinami. To odpovídá našemu dřívějšímu zjištění na základě
Tabulky 1 , že k vyššímu relativnímu růstu platů v letech 2017 a 2018 došlo u profesí s nižšími 30
70
3. kvartil
60
1. kvartil 1. decil
mezi lety 2017 a 2018 je v grafu (modře) zobrazena i hodnota průměru za rok 2017. Je vidět,
50
40
platy, jako jsou například učitelé.
20
Celkově lze říci, že zásluhovost učitelských platů v dimenzi věku (praxe) je velice nízká
a podobně je nízká v dimenzi odměn za kvalitu a rozsah odvedené práce, což níže podrobujeme dalšímu zkoumání.
10
0
20–29 30–39 40–49
Věkové skupiny
50–59
průměr za rok 2018
60+ průměr za rok 2017
Podíl zásluhových složek platů – odměn
všichni s VŠ odborní prac. v admin. s VŠ učitelé ZŠ
Poslední vhled nabízí Graf 6, který srovnává variabilitu individuálních podílů odměn na celkovém hrubém platu učitelů v konkrétních věkových skupinách s již dříve zavedenými skupinami zaměstnanců (vysokoškolsky vzdělaných, administrativních pracovníků). I zde odměny učitelů vykazují nejnižší podíl v průměru na úrovni 5 až 7 %.
Zdroj: Vlastní výpočty na základě ISPV.
 25 20 15 10
5 0
20–29
všichni s VŠ
30–39
40–49
Věkové skupiny
50–59
průměr za rok 2018
60+
Graf 6: Variabilita podílu roční odměny na ročním hrubém platu vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců veřejného sektoru v roce 2018
 9. decil
3. kvartil průměr
   medián 1. kvartil 1. decil
                                                              odborní prac. v admin. s VŠ učitelé ZŠ
průměr za rok 2017
   Zdroj: Vlastní výpočty na základě ISPV.
15
Rozložení podílu (%) (tisíce Kč měsíčně)

   15   16   17   18   19