Page 10 - IDEA Dusevni zdravi covid-19 cervenec 2020 22
P. 10

DOPADY PANDEMIE KORONAVIRU NA DUŠEVNÍ ZDRAVÍ IDEA 2020
 mezi ženami.12 Tyto výsledky jsou v souladu s výzkumy v jiných zemí, které ukazují, že např. ekonomické krize mají také negativnější dopady na duševní zdraví žen (Dagher, Chen a Thomas 2015).
Graf 2: Dopady pandemie na duševní zdraví mužů a žen
(Výskyt příznaků minimálně středně těžké deprese či úzkosti v populaci)
Pozn. Vzorek 1 964 respondentů. Vertikální čáry ukazují 95% interval spolehlivosti odhadu.
Jedním z důvodů genderových rozdílů ve zhoršení duševního zdraví může být přítomnost dětí v rodině. Graf 3 ukazuje výsledky zvlášť pro domácnosti s dětmi do 18 let věku a pro domácnosti bez nezletilých dětí. Je vidět, že v případě mužů (Graf 3a) nehraje přítomnost nezletilých dětí v domácnosti roli, zatímco v případně žen (Graf 3b) hraje roli výraznou. Ve 2. vlně (30. 3.–1. 4.) vykazuje příznaky alespoň středně těžké deprese či úzkosti 12 % mužů bez dětí oproti 14 % mužů s dětmi do 18 let, a tento rozdíl není statisticky významný.13 U žen zvyšuje přítomnost nezletilých dětí příznaky přinejmenším středně těžké deprese či úzkosti o 16 procentních bodů (37 % žen s dětmi oproti 21 % žen bez dětí).14
12 Rozdíl je statisticky významný s p-hodnotou odhadu rozdílu = 0,004. 13 Odpovídající p-hodnota odhadu rozdílu = 0,241.
14 Rozdíl je statisticky významný s p-hodnotou odhadu rozdílu < 0,001.
  8


   8   9   10   11   12