Page 9 - IDEA Dusevni zdravi covid-19 cervenec 2020 22
P. 9

DOPADY PANDEMIE KORONAVIRU NA DUŠEVNÍ ZDRAVÍ IDEA 2020
 Graf 1: Dopady pandemie na duševní zdraví v české populaci
(Výskyt příznaků minimálně středně těžké deprese či úzkosti v populaci)
Pozn. Zdroj dat byl vzorek 1 964 respondentů studie „Život během pandemie“, kteří odpověděli ve všech vlnách dotazování. Vertikální čáry ukazují 95% interval spolehlivosti odhadu.
K lepšímu pochopení toho, kdo byl koronavirovou krizí zasažen více a kdo méně, se v dalších sekcích věnujeme propadu duševního zdraví podle těchto charakteristik: pohlaví respondentů; přítomnost nezletilých dětí v domácnosti; propad příjmů domácnosti; věk respondentů. V závěru zkoumáme změny stavu duševního zdraví u jednotlivců v čase.
Muži vs. ženy
Již v době před pandemií vidíme u žen mírně vyšší výskyt alespoň středně těžké deprese či úzkosti (viz Graf2). Rozdíl 7% u žen oproti 5% u mužů však není statisticky významný.11 V průběhu pandemie však pozorujeme mnohem dramatičtější propad duševního zdraví u žen. Ve 2. vlně šetření (sběr mezi 30. 3.–1. 4.) podíl žen vykazujících příznaky minimálně středně těžké deprese či úzkosti stoupl na 26 %, což představuje téměř čtyřnásobný nárůst. U mužů došlo k nárůstu pouze na 13 %. Rozdíl mezi ženami a muži se v čase snižuje, avšak přetrvává i do poslední vlny sběru dat 7. vlny. V první polovině června tak stále vidíme téměř dvojnásobný výskyt příznaků deprese či úzkosti
11 Odpovídající p-hodnota odhadu rozdílu = 0,293.
7
  

   7   8   9   10   11