Page 8 - IDEA Dusevni zdravi covid-19 cervenec 2020 22
P. 8

DOPADY PANDEMIE KORONAVIRU NA DUŠEVNÍ ZDRAVÍ IDEA 2020
 dosáhne 10 a více bodů, je klasifikován jako člověk s příznaky středně těžké deprese, respektive středně těžké úzkosti, a doporučuje se konzultace s psychologem nebo psychiatrem. Ten provede dodatečnou diagnostiku a případně stanoví léčbu. Naše klasifikace minimálně středně těžké deprese nebo úzkosti podle dosažení 8 nebo více bodů na základě šesti otázek dosahuje korelace 0,80 s klasifikací pomocí plné baterie patnácti otázek; správnou pozitivní diagnostiku deprese nebo úzkosti dává v 89 % případů (senzitivita testu) a správnou negativní diagnostiku dává v 97 % případů (specificita testu).
Dotazování o duševním zdraví jsme začali až po vyhlášení nouzového stavu (první dotazování proběhlo ve 2. vlně, sběr mezi 30. 3. – 1. 4. 2020). Pro posouzení dopadu pandemie a karanténních opatření potřebujeme informace o duševním zdraví nejen během pandemie ale i odhad duševního zdraví před epidemií. V 7. vlně proto respondenti navíc uváděli, jaké potíže je trápily během dvou týdnů před vypuknutím pandemie koronaviru v ČR. Při srovnávání duševního zdraví před a po vypuknutí pandemie je tedy potřeba mít na paměti, že své duševní zdraví před vypuknutím pandemie hodnotili respondenti retrospektivně ve vlně 7, tedy o tři měsíce později. Nicméně výsledky jiných studií naznačují, že tato retrospektivní data mají dobrou vypovídací hodnotu. Například podle dat z The Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) trpělo v ČR v roce 2016 dohromady střední depresí a úzkostí kolem 7–8 % populace, což je velmi podobné našemu odhadu z retrospektivních dat.9
Zjištění
Průměrné efekty
V porovnání s dobou před pandemií se těsně po zavedení nejpřísnějších restriktivních opatření (vlna 2, sběr 30. 3. – 1. 4.) zvýšil podíl populace s příznaky minimálně středně těžké deprese či úzkosti více než trojnásobně: z 6 % na 20 % (viz Graf 1). Tento skokový nárůst následoval postupný pokles, ale i v poslední vlně 7 (sběr 8.–14. 6.) byl výskyt příznaků minimálně středně těžké deprese či úzkosti téměř dvojnásobný oproti situaci před pandemií.10
9 Toto číslo vychází z Grafu 1.1 ve studii OECD a EU “Health at a Glance: Europe 2018”. Dostupné online z https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/health_glance_eur-2018-en.pdf
10 Podobný obrázek o vývoji duševního zdraví dostaneme, i pokud sledujeme vývoj průměrného skóre v indexu příznaků deprese a úzkosti napříč vlnami výzkumu. Viz Graf 8 v příloze.
  6


   6   7   8   9   10