Page 17 - IDEA Dusevni zdravi covid-19 cervenec 2020 22
P. 17

DOPADY PANDEMIE KORONAVIRU NA DUŠEVNÍ ZDRAVÍ IDEA 2020
 Graf 7: Změny ve stavu duševního zdraví v průběhu pandemie
(Výskyt příznaků minimálně středně těžké deprese či úzkosti ve vlnách 2 a 7)
 Pozn.: Podskupiny definovány v grafech 2, 3, 5 a 6. Vzorek 1 964 respondentů a podskupiny viz uváděný údaj N.
Závěrem
Charakter našich dat sice umožňuje věrohodně identifikovat rozdílné dopady pandemie na duševní zdraví, ale již neumožňuje identifikovat možné příčiny. Nemůžeme tedy ani doporučit konkrétnější opatření na efektivní zmírnění negativních dopadů. Naše zjištění nicméně poukazují na tři oblasti, kterým by měla být věnována zvýšená pozornost.
1. Výsledky analýz podtrhují, jak důležitá je co nejsnazší dostupnost služeb psychologické podpory, a jak je nezbytné poskytovat široké veřejnosti kvalitní a srozumitelné informace o tom, jak v době krize pečovat o své duševní zdraví. To se týká nejen lidí z rizikových kategorií, pro něž je onemocnění koronavirem nejnebezpečnější a lidí, na něž měla krize silné ekonomické dopady, ale také mladých lidí ve věku 18–25 let. Přestože jsou mladí nejméně ohroženou skupinou, co se týče přímých zdravotních rizik, dopady krize na jejich duševní zdraví jsou – možná překvapivě – nejsilnější. Data nám neumožňují identifikovat konkrétní příčiny. Roli může hrát omezení společenských kontaktů, nejistota týkající se financí a zaměstnání, či úvahy o dlouhodobých dopadech krize na společnost a svět. Nicméně u mladých lidí je výskyt příznaků minimálně středně těžké deprese či úzkosti minimálně dvojnásobný než u ostatních věkových kategorií. Na tuto věkovou skupinu by tedy bylo užitečné
15   15   16   17   18   19