Page 11 - IDEA Gender dopady covid-19 cerven 21
P. 11

ODLIŠNÉ DOPADY COVID-19 NA MUŽE A ŽENY V ČESKU IDEA 2020
 office, je pravděpodobně dalším důvodem, proč může být míra nezaměstnanosti u mužů v souvislosti s pandemií covid-19 ovlivněna méně.
V rámci stejného průzkumu dostali respondenti přímou otázku, do jaké míry se obávají ztráty zaměstnání a o kolik procent se jejich příjem od začátku krize zmenšil (průzkumy se konaly přibližně 4 a 6 týdnů po zavedení plošných karanténních opatření). Jak také ukazují první dvě srovnání na Grafu 3, ženy uvádějí o 5 % vyšší obavy ze ztráty zaměstnání a o přibližně 3,5–4 p. b. většé,snížení příjmu (oba rozdíly jsou statisticky významné, jak ukazují 95% intervaly spolehlivosti Grafu 3).
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Obavy ze ztráty zaměstnání
Snížení příjmu
Obavy
z Covid-19
Muž
Zahlceni problémy
Žena
Problémy se spaním
Počet ochranných opatření
Graf 3: Psychologické dopady Covid-19 na muže a ženy
                    Pozn.: Na základě opakovaných průzkumů mezi zhruba 3000 obyvateli České republiky od počátku krize covid-19, PAQ Research. Rozsah chybových úseček představuje 95% interval spolehlivosti.
Pokud stávající nárůst nezaměstnanosti bude dlouhodobý, bude to mít řadu negativních důsledků. Řada výzkumných prací ukázala, že ztráta zaměstnání vede k dlouhodobě nižším výdělkům, protože pracovníci během nezaměstnanosti ztrácejí zkušenosti a znalosti, které nashromáždili na svých předchozích pracovních místech (Stevens 1997, Davis a Wachter 2011). Propuštění zaměstnanci navíc po recesi obvykle nacházejí ve srovnání s předchozím umístěním jen krátkodobé zaměstnání (Jarosh 2015).
9
%

   9   10   11   12   13