Page 12 - IDEA Gender dopady covid-19 cerven 21
P. 12

ODLIŠNÉ DOPADY COVID-19 NA MUŽE A ŽENY V ČESKU IDEA 2020
 Závěrem lze v této části konstatovat, že z genderového hlediska je krize zaměstnanosti vyvolaná pandemií covid-19 velmi odlišná od krizí při předchozích recesích, a to zejména proto, že alespoň zatím zasáhla velmi odlišná odvětví. Předchozí recese obvykle silněji postihovaly výrobní a stavební odvětví, tentokrát se krize zatím nejvíce dotkla široké škály odvětví služeb, kde je zaměstnáno více žen. Muži jsou navíc nadměrně zastoupeni v zaměstnáních, která lze vykonávat z domova prostřednictvím práce na dálku.
2. Dopad zvýšené potřeby péče o děti v průběhu krize covid-19 na muže a ženy v zaměstnání
Odlišná zaměstnanost mužů a žen v různých odvětvích není jediným možným důvodem, proč může covid-19 postihovat muže a ženy odlišně. Druhým důvodem je uzavření většiny škol a předškolních zařízení, což vyžaduje, aby se rodiny o své děti staraly samy. Tato situace se dále zhoršuje, protože jiné náhradní způsoby péče o děti, například pomoc prarodičů nebo sousedů, jsou v důsledku nutného sociálního odstupu značně znemožněny.
Zátěž spojená s péčí o děti dopadá silněji na ženy, které již před pandemií covid-19 věnovaly práci v domácnosti a péči o děti podstatně více hodin než muži. To platí dokonce i pro domácnosti, kde muži i ženy pracovali na plný úvazek. V České republice například ženy s dětmi v domácnosti uvádějí, že péčí o děti stráví 6,63 hodiny denně, zatímco u mužů tomu odpovídá 3,42 hodiny. I v domácnostech, kde oba rodiče pracují na plný úvazek, ženy udávají, že věnují péči o děti o 50 % více času, tedy 4,51 hodiny denně oproti 3,06 hodiny u otců. 9
Alon et al. (2020) odhadují, že rodiny musí kvůli plošným karanténním opatřením investovat do péče o děti 20 hodin týdně navíc, tedy o 3–4 hodiny více denně. Teoreticky by se mohlo stát, že muži na sebe vezmou větší část z této rozšířené péče o děti, protože jim zbývá větší „časová kapacita“, aby zvládli další práci. Existuje však několik důvodů, proč předpokládat, že péče o děti navíc bude mezi muži a ženami rozdělena obdobně nerovnoměrným způsobem, jako tomu bylo dříve. Zaprvé, ženy obecně vykonávají v souvislosti s péčí o děti více práce, a proto zřejmě mají více zkušeností a mohou být efektivnější. Pokud jsou oba rodiče nuceni kombinovat zvýšenou péči o děti se svým zaměstnáním, může být s ohledem na nedostatek času „snazší“, pokud na sebe z této práce
 9 Průzkum českých domácností z roku 2016.
10   10   11   12   13   14