Page 14 - IDEA Gender dopady covid-19 cerven 21
P. 14

ODLIŠNÉ DOPADY COVID-19 NA MUŽE A ŽENY V ČESKU IDEA 2020
 zařízení pro péči o děti zavřená déle než jen několik týdnů, je pravděpodobnější, že zaměstnankyně začnou zaostávat za svými mužskými kolegy, kteří mají v domácnosti méně povinností. Tyto dopady lze již pozorovat například v oblasti akademického výzkumu. Na mnoha místech po celém světě se objevují důkazy, že oproti době před výskytem pandemie covid-19 mají nyní výzkumné pracovnice od počátku krize covid-19 méně výzkumných výsledků.11
Negativnější dopady covid-19 na ženy odpovídají tomu, že si ženy v důsledku krize dělají větší starosti a přijímají více preventivních opatření, aby se viru vyhnuly. Již Graf 3 výše ukazuje, že na základě průzkumů mezi 3 000 obyvateli České republiky se ženy více obávají ztráty zaměstnání v důsledku krize. Když jsou ženy v témže průzkumu dotázány, jak moc se obávají onemocnění covid-19 obecně (např. že onemocní), na stupnici od 0 % (vůbec ne) do 100 % (velmi) udávají průměrně úroveň „obav“ o 10 % vyšší, jak ukazuje třetí srovnání na Grafu 3.
Tento rozdíl byl měřen v pěti různých okamžicích, a to přibližně 2–10 týdnů po zahájení plošných karanténních opatření, a ukazuje se opět jako vysoce statisticky významný a stabilní. Ženy také s výrazně vyšší pravděpodobností uvádějí, že se kvůli krizi cítí ve stresu (zahlcené problémy, které s sebou krize přináší) a mají potíže se spánkem. To také odpovídá skutečnosti, že ženy během krize přijímají více ochranných opatření a více omezují své interakce s jinými osobami. Na dotaz, kolik ze 13 různých ochranných opatření přijali (např. vyhýbání se veřejné dopravě, mytí rukou, vyhýbání se kontaktu s jinými lidmi), muži uvádějí, že přijali 8,7 opatření, zatímco ženy 9,3. I když se tento rozdíl nemusí zdát velký, je statisticky významný a v čase stabilní. Tyto výsledky se shodují s výzkumy v celé řadě jiných zemí, jako Německo, Velká Británie nebo Rakousko (Galasso a spol. 2020) Všechny tyto dopady jsou shrnuty v Grafu 3. Je třeba poznamenat, že všechny tyto rozdíly jsou patrné i při srovnání pouze mužů a žen se stejnou úrovní vzdělání a zaměstnanosti nebo se stejnými výdělky. 12
 www.insidehighered.com/news/2020/04/21/early-journal-submission-data-suggest-covid-19-tanking-womens- research-productivity
12 Odhadem rozdílů v reakcích mužů a žen pomocí regresí a s pevně stanovenými dopady na vzdělání, zaměstnanecký status a příjmové skupiny.
11
  12   12   13   14   15   16