Page 11 - IDEA Studie 03 2023 Vyvoj postoju k uprchlikum z Ukrajiny
P. 11

VÝVOJ POSTOJŮ ČESKÉ VEŘEJNOSTI K VÁLEČNÝM UPRCHLÍKŮM Z UKRAJINY IDEA 2023  2. Data a metodologie Na začátku epidemie Covid-19 organizace PAQ Research zahájila longitudinální výzkum Život během pandemie, v jehož rámci od března 2020 sbírá data o životě a obtížích vzorku českých domácností pod vlivem globálních událostí: nejprve pandemie a následně energetické, inflační a migrační krize. Po útoku ruské armády na Ukrajinu 24. února 2022 byla do šetření zařazena sada otázek zjišťující postoj české veřejnosti k ukrajinským uprchlíkům10, očekávání s nimi spojená a následně také osobní zkušenosti ze společného soužití. Tyto otázky byly zařazeny do šesti vln v průběhu roku 2022. Longitudinální charakter šetření umožňuje analyzovat dynamiku individuálních postojů a posuzovat odpovědi také v kontextu změn v životní situaci jednotlivců a jejich domácností.11 3. Míra souhlasu s přijímáním válečných uprchlíků Proměna postojů ohledně přijímání uprchlíků proběhla především během prvních tří měsíců po vypuknutí války. Šlo o období mezi šetřeními 9. března a 31. května 2022. V tomto období ochota přijímat ukrajinské uprchlíky české dospělé veřejnosti poklesla zhruba o 10 procentních bodů. Během stejné doby ČR přijala více než 350 tisíc uprchlíků, což odpovídá 3,5 % populace ČR. Počet uprchlíků přijatých v jednotlivých okresech se však výrazně lišil. Jen mírně přesahoval 1 % populace například v okrese Karviná či Opava. Oproti tomu Praha, Plzeň nebo okres Tachov přijaly počty odpovídající 7 % jejich populace. Do konce roku 2022 se počet přijatých uprchlíků ještě zvýšil, jak ukazuje Graf 4. Počet přicházejících uprchlíků v lokalitě zřejmě hodně souvisí se stávající ukrajinskou populací, která pro nově příchozí funguje jako první kontakt, podpora a jistota v nejistotě: Graf 4 ukazuje, že okresy s větším výskytem ukrajinské populace před vypuknutím války přilákaly větší podíly uprchlíků.12 10 Doplnění otázek zaměřených na postoje k ukrajinským uprchlíkům bylo podpořeno také z prostředků Strategie AV21 Akademie věd České republiky a jejich příprava probíhala ve spolupráci s NHÚ AV ČR. 11 Sběr dat pro PAQ Research realizovala agentura NMS Market Research, výzkumný vzorek obsahuje přibližně 1 700 osob a je reprezentativní pro dospělou českou populaci z hlediska základních demografických charakteristik (pohlaví, vzdělání, věk, kraj a velikost bydliště). Vzhledem k použití online dotazování jsou výstupy pro starší generaci (65+) pouze orientační. Zařazeny byly také kontrolní otázky sledující pozornost vyplňování a jednotky respondentů byly následně vyřazeny kvůli opakujícím se chybám v kontrolních otázkách. V naší analýze jsme použili regresní modely se zohledněním vah respondentů z jednotlivých šetření. 12 Interaktivní on-line aplikace IDEA mapuje trendy v rozložení uprchlíků z Ukrajiny mezi okresy dle jejich věku a pohlaví a nabízí srovnání s kapacitami škol a podmínkami na okresních trzích práce. Aplikace https://ideaapps.cerge- ei.cz/Imigrace/    9 


   9   10   11   12   13