Page 13 - IDEA Studie 03 2023 Vyvoj postoju k uprchlikum z Ukrajiny
P. 13

VÝVOJ POSTOJŮ ČESKÉ VEŘEJNOSTI K VÁLEČNÝM UPRCHLÍKŮM Z UKRAJINY IDEA 2023 a vzdělání. Rychlejší pokles souhlasu probíhal ve skupině respondentů, kteří v té době nepociťovali obtíže způsobené vysokými cenami energií. Toto zjištění se zdá paradoxní. Avšak, jak ukazují další části studie, bude to zřejmě způsobeno vyšší počáteční mírou souhlasu u této skupiny. Na druhé straně souhlas klesal méně u osob, které za hlavní příčinu války rozhodně považovaly nevyprovokovanou ruskou agresi17. Souhlas také klesl méně u lidí v regionech, kam během tohoto období přišlo více ukrajinských uprchlíků. Zpravidla se jednalo o regiony s větší ukrajinskou komunitou již před začátkem války. Je proto možné, že česká společnost tam byla na Ukrajince již z běžného života zvyklejší, a má k nim proto pozitivnější vztah. Statistická významnost těchto efektů je ale poměrně slabá. Při odhadu rozdílů v souhlasu přijímání uprchlíků mezi březnem a listopadem 2022 tyto faktory už významné nejsou. Dokonce ani přímý negativní dopad emigrační vlny na členy domácnosti se neukázal jako významný prediktor změny postojů18. Graf 5: Změna souhlasu s přijímáním uprchlíků (změna podílu souhlasících Čechů mezi březnem a květnem 2022) Pohlaví \[základ = Muž\] Žena Dosažené vzdělání \[základ = S maturitou\] Bez maturity VŠ Potíže s cenami energií \[základ = S menšími obtížemi\] S většími obtížemi Bez obtíží Zná Ukrajince v Česku \[základ = Nezná\] Ano – osobně (přítel, příbuzný, kolega) Ano – jen povrchně (např. paní na úklid, soused) Rozhodně považuje ruskou agresi za příčinu války Vyšší počet příchozích uprchlíků (o 1 p. b.) Očekává negativní dopady s příchodem uprchlíků        -16,4 p.b. -1,5 Průměrný pokles souhlasu o 16,4 p.b. u mužů s maturitou pociťujících 'menší obtíže s cenami energií', kteří v ČR osobně žádného Ukrajince neznají.    Ženy se od mužů v pokl souhlasu liší jen mírně (o 1,5 p. b.) a rozdíl není statisticky významný. esu               -10,2      95% konfidenční interval. Rozdíl je statisticky významný. +2 ,5  Souhlas lidí bez 'obtíží s cenami energií' poklesl o 10,2 p. b., více než u lidí s 'menšími obtížemi'. +0,7 +0,4  -3,0 +3,3 +2,0 +10,1  -4,7         -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 Změna souhlasu v procentních bodech Statisticky významný rozdíl Nevýznamný rozdíl  Pozn: Hodnoty vyjadřují změnu v souhlasu s krátkodobým přijetím vyššího počtu uprchlíků (300 až 500 tisíc), tento scénář nejlépe odpovídá realitě roku 2022. 17 Respondenti vyjadřovali svůj souhlas s tvrzením „Válka na Ukrajině je důsledkem nevyprovokované agrese ze strany Ruska proti suverénnímu státu“ na škále 0–10, kde hodnota 0 představovala „Rozhodně nesouhlasím“ a 10 „Rozhodně souhlasím“. Do pravděpodobnostního modelu byl zahrnut indikátor pro silný souhlas s tímto tvrzením, který představo- val odpovědi 8, 9 nebo 10. Silný souhlas s tvrzením vyjádřilo necelých 40 % respondentů. 18 Respondenti uváděli, zdali se migrační vlna přímo dotkla někoho z jejich rodiny v různých oblastech života: dětí ve škole, na trhu práce, u bydlení nebo v osobním životě. 11 


   11   12   13   14   15