Page 12 - IDEA Studie 03 2023 Vyvoj postoju k uprchlikum z Ukrajiny
P. 12

 VÝVOJ POSTOJŮ ČESKÉ VEŘEJNOSTI K VÁLEČNÝM UPRCHLÍKŮM Z UKRAJINY IDEA 2023 Graf 4: Ukrajinci v okresech před válkou a váleční imigranti13 (ukrajinská menšina před válkou a nově příchozí váleční uprchlíci v listopadu 2022) Ukrajinská menšina před válkou Nově příchozí váleční uprchlíci do listopadu 2022 Celkové počty v ČR: 165 195 Hodnoty: 0 – 6 6–10 10–15 15–22 22–45 Celkové počty v ČR: 424 985 Počet Ukrajinců na tisíc obyvatel Hodnoty: 0–24 24–33 33–40 40–52 52–100 Zdroj: Aplikace IDEA https://ideaapps.cerge-ei.cz/Imigrace/13 Data na úrovni okresů nám umožňují využít okresní rozdíly v počtu přišedších uprchlíků k posouzení toho, zdali místně vyšší počty uprchlíků (nebo větší původní ukrajinská menšina) vedou k častějšímu nesouhlasu české veřejnosti s jejich přijímáním14. 3.1. Změna v postojích ohledně přijímání uprchlíků během jara Graf 5 ukazuje statistický odhad15 rozdílu souhlasu s krátkodobým přijetím vyššího počtu uprchlíků mezi březnovou a květnovou vlnou šetření v závislosti na charakteristikách respondentů. V příslušné otázce se pracovalo se scénářem příchodu 300 až 500 tisíc imigrantů, který se posléze ukázal jako nejlépe odpovídající výsledné realitě roku 202216. Mezi březnem až květnem 2022 přišla do České republiky hlavní vlna uprchlíků. Během tohoto období souhlas s jejich přijetím poklesl o 12,6 procentních bodů. Pokles probíhal v české společnosti rovnoměrně bez větších demografických rozdílů dle věku, pohlaví 13 Regionální analýzu dopadů imigrace z Ukrajiny umožňuje také webová aplikace IDEA: https://ideaapps.cerge- ei.cz/Imigrace/. Data o předválečné ukrajinské populaci v Grafu 4 jsou od Českého statistického úřadu (https://www.czso.cz/csu/czso/cizinci-podle-statniho-obcanstvi-veku-a-pohlavi), který uvádí mírně nižší hodnoty ve srovnání s výše uvedenými daty od MV ČR (viz Graf 1). 14 Data se týkají uprchlíků se statusem dočasné ochrany v daném okrese, někteří z uprchlíků se však po udělení povolení mohli vrátit zpět na Ukrajinu nebo přesunout do jiné země. Počet uprchlíků v analýzách tedy může být nadhodnocen. 15 Jedná se o lineární pravděpodobnostní model se změnou ochoty přijímat uprchlíky jako závislou proměnnou a s charakteristikami respondenta (a případně jeho regionu) jako nezávislými proměnnými, se zohledněním vah respondentů. Model vysvětluje pouze 2,7 % variability (R2). Některé další sociodemografické proměnné zjišťované v šetření se také neukázaly jako statisticky významné v tomto modelu (například velikost bydliště, zaměstnanecký status, typ domácnosti nebo výše příjmu). 16 Všechny další prezentované výsledky pro souhlas s přijímáním uprchlíků v této studii se týkají tohoto scénáře, který nejlépe odpovídal situaci roku 2022 podle dat MV ČR. Použití jiného scénáře by však srovnání uvedená ve studii významněji neovlivnilo, pouze absolutní míra souhlasu by byla vyšší nebo nižší dle použitého scénáře. 10 


   10   11   12   13   14