Page 14 - IDEA Studie 03 2023 Vyvoj postoju k uprchlikum z Ukrajiny
P. 14

VÝVOJ POSTOJŮ ČESKÉ VEŘEJNOSTI K VÁLEČNÝM UPRCHLÍKŮM Z UKRAJINY IDEA 2023 Souhrnně výsledky naznačují, že pokles souhlasu s přijímáním uprchlíků byl dán spíše opadnutím zájmu veřejnosti o téma samotné, že probíhal ve společnosti rovnoměrně a nevycházel z reálných osobních zkušeností při společném soužití s uprchlíky. Ačkoli se tedy vývoj postoje v čase mezi respondenty příliš neliší, úroveň těchto postojů – tedy míru ochoty přijímat uprchlíky – lze na základě sociodemografických a dalších charakteristik vysvětlit poměrně dobře. 3.2. Souhlas s přijímáním uprchlíků a charakteristiky respondentů Graf 6: Souhlas s přijímáním ukrajinských válečných uprchlíků (data za všechna šetření v roce 2022, pouze první dvě vlny jsou významně odlišné)  -9,6 -9,8 -5,3 +6,7 +12,0 Muž s maturitou, s menšími obtížemi, který nezná Ukrajince v ČR (základní kategorie), souhlasí s přijímáním v 30,1 % případů.    -5,4 30, 1%     +11,7   Lidé, kteří rozhodně považují ruskou agresi za příčinu války, souhlasí s příjímáním uprchlíků o 36,3 p. b. častěji.  +9,0  +6,6   +36,3     -0, 6   Pohlaví \[základ = Muž\] Žena Dosažené vzdělání \[základ = S maturitou\] Bez maturity VŠ Vlna šetření \[základ = Ostatní vlny\] První vlna po začátku války Druhá vlna po začátku války Potíže s cenami energií \[základ = Bez obtíží\] S většími obtížemi S menšími obtížemi Zná Ukrajince v Česku \[základ = Nezná\] Ano – osobně (přítel, příbuzný, kolega) Ano – jen povrchně (např. paní na úklid, soused) Rozhodně považuje ruskou agresi za příčinu války Podíl Ukrajinců v regionu před válkou                20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % Podíl souhlasících s přijímáním Statisticky významný rozdíl Nevýznamný rozdíl  Pokles souhlasu s přijímáním uprchlíků probíhal během prvních měsíců po začátku války ve společnosti přibližně rovnoměrně. Zároveň různé skupiny po celou dobu projevovaly velice odlišnou míru ochoty uprchlíky přijímat. Graf 6 ukazuje statistický odhad pravděpodobnosti souhlasu s přijímáním uprchlíků související s charakteristikami respondentů.19 V celém vzorku souhlasilo s přijímáním uprchlíků 41,5 % osob20. Graf 6 19 Model vysvětluje 23,3 % variability v ochotě přijímat uprchlíky. 20 Zde je žádoucí znovu zdůraznit, že tento souhlas se týká scénáře krátkodobého přijetí vyššího počtu uprchlíků (300–500 tisíc). V případě dlouhodobého přijetí by souhlasilo jen přibližně 20 % respondentů, naopak s krátkodobým přijetím nižšího počtu by souhlasilo téměř 70 % respondentů. Větší výpovědní hodnotu tedy mají rozdíly mezi jednotlivými skupinami, které by zůstaly podobné i při analýze jiného scénáře. 12 


   12   13   14   15   16