Page 17 - IDEA Studie 03 2023 Vyvoj postoju k uprchlikum z Ukrajiny
P. 17

VÝVOJ POSTOJŮ ČESKÉ VEŘEJNOSTI K VÁLEČNÝM UPRCHLÍKŮM Z UKRAJINY IDEA 2023 3.3. Vliv přímého osobního kontaktu s Ukrajinci Jedním z významných faktorů korelujících s postoji k válečným uprchlíkům je osobní zkušenost či známost s Ukrajinci v ČR. Navíc bližší známost je silnější než povrchní kontakt. Vývoj postojů těchto skupin respondentů ukazuje Graf 823. Graf 8: Vývoj souhlasu s přijímáním uprchlíků dle osobní známosti 55,1 % 55,0 %        43,6 % U lidí, kteří se s Ukrajinci v Česku znají osobně, je souhlas s přijímáním nejvyšší a klesl jen o 7 procentních bodů. 48,4 %    39,0 %  Oproti tomu lidé, kteří Ukrajince neznají, souhlasí s přijímáním nejméně a jejich souhlas nejrychleji klesal v prvních měsících po vypuknutí války.    27,8 %           55 50 45 40 35 30         25 2022/3 2022/4 2022/9 2022/10 Zná jen povrchně (např. paní na úklid, soused) 2022/12 Nezná 2022/5 2022/6 Zná osobně (přítel, příbuzný, kolega) 2022/7 2022/8 2022/11 Datum šetření   Postoje k cizincům přicházejícím do ČR zjišťovala i jedna z předchozích vln šetření v květnu 2021, tedy téměř rok před ruským přepadením Ukrajiny. Tehdy jednoznačně převládal pohled na přicházející cizince jako na hrozbu pro českou společnost: dvě třetiny respondentů uvedlo, že cizinci častěji čerpají sociální podporu a v budoucnu budou spíše hrozbou pro českou společnost. Jak ukazuje Graf 9, negativní odpovědi tehdy v roce 2021 výrazně převažovaly nad pozitivními. S těmito odpověďmi kontrastuje poslední otázka tehdejšího šetření. V ní totiž polovina osob uvádí spíše pozitivní zkušenosti s cizinci dlouhodobě žijícími v ČR a pouze čtvrtina nějaké zkušenosti negativní. 23 Otázka týkající se známosti s Ukrajinci žijícími v Česku byla zařazena pouze v některých vlnách, konkrétně nebyla zařazena do dubnové, květnové a červencové vlny. Pro zařazení respondentů do kategorií v těchto vlnách byly použity odpovědi respondentů z březnové vlny. 15 Podíl souhlasících s přijetím ukrajinských uprchlíků (%) 


   15   16   17   18   19