Page 19 - IDEA Studie 03 2023 Vyvoj postoju k uprchlikum z Ukrajiny
P. 19

VÝVOJ POSTOJŮ ČESKÉ VEŘEJNOSTI K VÁLEČNÝM UPRCHLÍKŮM Z UKRAJINY IDEA 2023 3.4. Postoje k uprchlíkům a dopad energetické krize V některých vlnách šetření byla zjišťována míra obtíží, které domácnosti zažívaly v důsledku vysokých cen energií. V našich statistických odhadech tato proměnná vykazovala lepší prediktivní schopnost než tzv. ekvivalizovaný příjem25. Podobně predik- tivní bylo také subjektivní hodnocení vlastní finanční situace v posledních dvou týdnech. Obě proměnné však spolu úzce souvisí, a proto v modelu používáme pouze míru obtíží s cenami energií. Podíl domácností, které zažívaly obtíže kvůli vysokým cenám energií, v průběhu roku 2022 narůstal. V dubnu ’22 obtíže uvádělo 55,5 % domácností, u 18,9 % domácností se jednalo o větší obtíže. Na konci září ’22 to bylo již 60,8 % resp. 23,6 % domácností (viz Graf 10). Graf 10: Obtíže českých domácností v důsledku vysokých cen energií (vývoj v průběhu roku 2022) Podíl domácností, které zažívají větší obtíže. Podíl domácností, které zažívají nějaké obtíže v důsledku vysokých cen energií.                          17,9 % 54,8 %  20,8 % 57,6 % Podíl domácností, které zažívají nějaké obtíže kvůli vysokým cenám energií, se do podzimu 2022 zvýšil o více než 5 procentních bodů.   24,3 % 58,5 %       23,2 % 60,3 %   26. 4. 2022 31. 5. 2022 26. 7. 2022 27. 9. 2022 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Podíl domácností Větší obtíže Menší obtíže Bez obtíží  Graf 11 srovnává vývoj souhlasu s přijetím válečných uprchlíků podle obtíží respondentů kvůli vysokým cenám energií. Je patrné, že nejrychleji ochota přijímat uprchlíky v průběhu jara klesala u respondentů, kteří uváděli výrazné obtíže v souvislosti s vysokými cenami energií26. Tento výsledek opět ukazuje, že postoje vůči uprchlíkům často souvisí s ekonomickou obtížností vlastní situace a zejména s obavami z dalšího vývoje. 25 Ekvivalizovaný příjem je příjem celé domácnosti rozpočítaný na jednu spotřební jednotku v domácnosti, kde děti mají váhu menší než jedna. 26 Otázka týkající se obtíží kvůli vysokým cenám energií nebyla zařazena do březnové a do listopadové vlny. Zde byly odpovědi extrapolovány pomocí odpovědí z dubnové, respektive zářijové vlny. Zatímco statistický odhad v Grafu 5 neukazoval, že by lidé s většími obtížemi měnili postoje výrazněji, Graf 11 to naznačuje. V Grafu 11 se lidé mohou mezi šetřeními přesouvat i mezi skupinami, podle jejich momentální životní situace. Oproti tomu Graf 5 srovnává dvě šetření u stejných respondentů dle jejich situace na konci května. 17 


   17   18   19   20   21