Page 22 - IDEA Studie 03 2023 Vyvoj postoju k uprchlikum z Ukrajiny
P. 22

VÝVOJ POSTOJŮ ČESKÉ VEŘEJNOSTI K VÁLEČNÝM UPRCHLÍKŮM Z UKRAJINY IDEA 2023 4. Hodnocení integrace Ukrajinců do české společnosti Během šetření byli respondenti také dotazováni, do jaké míry považují Ukrajince začleněné do české společnosti v oblastech práce, bydlení, školy, jazyka, kultury, práva a komunity. Tyto názory velmi úzce souvisí s ochotou přijímat uprchlíky, protože obě proměnné vykazují korelaci vyšší než 50 %. A podobně jako v průběhu času klesala ochota přijímat uprchlíky, zhoršovalo se i hodnocení míry jejich integrace. Graf 14 ukazuje, že k největšímu poklesu v hodnocení došlo během prvních dvou měsíců války27. Graf 14: Vývoj hodnocení integrace Ukrajinců do české společnosti 52 50 48 46 44 42 40 38 36 2022/3 2022/4 2022/5 2022/6 2022/7 2022/8 2022/9 Datum šetření 2022/10 2022/11 2022/12 (vývoj v průběhu roku 2022) 50,1 % Na začátku války považo   za dobře začleněné do české společnosti. vala polovina osob Ukrajince           Během prvních dvou měsíců však souhlas s dobrou in Ukrajinců prudce poklesl o 10 procentních bodů. tegrací             40,7 %              Názor na začlenění Ukrajinců do české společnosti souvisí s obdobnými charakteristi- kami, které určují souhlas s přijímáním válečných uprchlíků. Odhady pravděpodobnosti, že respondent považuje Ukrajince za dobře integrované do české společnosti, shrnuje Graf 15. Koeficienty vyjadřují rozdíl ve vnímání kvality integrace v procentních bodech oproti základní kategorii. Tu představuje středoškolsky vzdělaný muž s maturitou, bez obtíží v důsledku vysokých cen energií, který nezná žádné Ukrajince a není silně přesvědčený, že válka je zapříčiněna nevyprovokovanou ruskou agresí. Takový muž v průměru hodnotí Ukrajince jako dobře integrované do české společnosti s pravdě- podobností 30,2 %. 27 Webové stránky projektu Česko 2022: Život k nezaplacení (https://data.irozhlas.cz/zivot/integrace/) ilustrují, jak se hodnocení integrace Ukrajinců vyvíjelo v čase pro jednotlivé cílové skupiny a pro jednotlivé oblasti začlenění. Jedná se o projekt ve spolupráci PAQ Research a Českého rozhlasu také založený na datech šetření Život během pandemie.  20 Podíl souhlasících s dobrou integrací (%) 


   20   21   22   23   24