Page 24 - IDEA Studie 03 2023 Vyvoj postoju k uprchlikum z Ukrajiny
P. 24

VÝVOJ POSTOJŮ ČESKÉ VEŘEJNOSTI K VÁLEČNÝM UPRCHLÍKŮM Z UKRAJINY IDEA 2023 negativně dotkla, vykazují pokles v hodnocení integrace o 22 procentních bodů. Oproti tomu respondenti silně přesvědčení, že válka na Ukrajině je důsledkem nevyprovokované ruské agrese, změnili postoj jen o 2,1 procentní bod. Vývoj hodnocení integrace podle těchto dvou proměnných znázorňují Grafy 16 a 1728. Graf 16: Vývoj hodnocení integrace Ukrajinců a osobní zkušenost (vývoj během roku 2022) 50,5 % 45,9 % 43,5 %        Osoby udávající, že na ně migrační vlna měla přímý negativní dopad, vnímají Ukrajince jako hůře integrované do české společnosti.               27,2 %       50 45 40 35 30 25 2022/3 2022/4 2022/5 2022/6 2022/7 2022/8 2022/9 2022/10 2022/11 2022/12        Pozitivní nebo žádný dopad migrační vlny Přímý negativní dopad migrační vlny Datum šetření  Graf 17: Vývoj hodnocení integrace Ukrajinců dle vnímané příčiny války (dvě skupiny podle míry souhlasu s tvrzením: „Válka na Ukrajině je důsledkem nevyprovokované agrese ze strany Ruska proti suverénnímu státu.“) 63,0 %         41,7 % Respondenti, kteří jednoznačně považují Ukrajince za oběť ruské agrese, je také považují za mnohem lépe integrované do české společnosti. 59,3 %  29,2 %        60 50 40 30 2022/3 2022/4 2022/5 2022/6 2022/7 2022/8 2022/9 2022/10 2022/11 Datum šetření Silný souhlas Slabý souhlas až nesouhlas 2022/12        28 Rozdíly popsané v předchozích větách vychází z pravděpodobnostního modelu, který zohledňuje také další charakteristiky respondentů. Grafy 16 a 17 pouze srovnávají průměrné pravděpodobnosti ve dvou skupinách a doplňující proměnné nezohledňují. Proto se rozdíly v grafech přesně neshodují s výše uvedenými údaji. 22 Podíl souhlasících Podíl souhlasících s dobrou integrací (%) s dobrou integrací (%) 


   22   23   24   25   26