Page 23 - IDEA Studie 03 2023 Vyvoj postoju k uprchlikum z Ukrajiny
P. 23

VÝVOJ POSTOJŮ ČESKÉ VEŘEJNOSTI K VÁLEČNÝM UPRCHLÍKŮM Z UKRAJINY IDEA 2023 Graf 15: Hodnocení integrace Ukrajinců dle charakteristik respondentů (data za všechna šetření v roce 2022)  Muž s maturitou, bez obtíží s cenami energií, který nezná Ukrajince v ČR, souhlasí s dobrou integrací Ukrajinců s pravděpodobností 30,2 %.  -5,8   30,2 %    +0,2  -0,            -0,6 4 +10,8 +8,6 Lidé, kteří se osobně znají s Ukrajinci v ČR, je považují za dobře integrované o 11,9 p.b. častěji. -5 ,2 -3,8  +6,6 +11,9 +23,2   Zcela zásadní vliv na souhlas s integrací má opět názor na příčinu války.               Pohlaví \[základ = Muž\] Žena Dosažené vzdělání \[základ = S maturitou\] Bez maturity VŠ Vlna šetření \[základ = Ostatní vlny\] První vlna po začátku války Druhá vlna po začátku války Potíže s cenami energií \[základ = Bez obtíží\] S většími obtížemi S menšími obtížemi Zná Ukrajince v Česku \[základ = Nezná\] Ano – osobně (přítel, příbuzný, kolega) Ano – jen povrchně (např. paní na úklid, soused) Rozhodně považuje ruskou agresi za příčinu války Podíl Ukrajinců v regionu před válkou                  20 % 25 % 30 % 35 % 40 % 45 % 50 % 55 % Podíl souhlasících s dobrou integrací Statisticky významný rozdíl Nevýznamný rozdíl  Dubnová vlna šetření se v hodnocení integrace významně neliší od ostatních vln, pouze v první vlně na začátku března ’22 považovala česká veřejnost Ukrajince za dobře integrované o 9 procentních bodů častěji. Mohlo se jednat o projev solidarity, která krátce po vypuknutí války ve společnosti převládala, zároveň lidé v hodnocení mohli také častěji odkazovat k předválečné ukrajinské menšině. V podzimních vlnách někteří lidé uvedli, že se jich migrační vlna osobně negativně dotkla. Tito respondenti hodnotí Ukrajince jako dobře integrované o 11 procentních bodů méně často. Zároveň tento faktor hraje podobnou roli jako pociťovaná míra obtíží, které domácnostem působily vysoké ceny energií. Je tedy možné, že tito lidé považovali inflaci a s ní spojené obtíže za přímý důsledek migrační vlny. Sociodemografické charakteristiky jsou významným prediktorem hodnocení kvality integrace Ukrajinců. Avšak změnu těchto názorů v prvních měsících po začátku války jimi vysvětlit nelze, protože změna byla rozložena rovnoměrně napříč společností. Jediné dva faktory, které výrazněji ovlivňují změnu hodnocení, je osobní negativní dopad migrační vlny a vnímaná příčina války. V celém šetření byl průměrný pokles vnímané integrace během roku 2022 o 11,3 procentních bodů. Osoby, kterých se migrační vlna osobně 21 


   21   22   23   24   25