Page 32 - IDEA Studie 03 2023 Vyvoj postoju k uprchlikum z Ukrajiny
P. 32

VÝVOJ POSTOJŮ ČESKÉ VEŘEJNOSTI K VÁLEČNÝM UPRCHLÍKŮM Z UKRAJINY IDEA 2023  6. Závěr Po vypuknutí války na Ukrajině do České republiky zamířilo mnoho válečných uprchlíků. Přepočteno na tisíc obyvatel se jednalo o jeden z nejvyšších počtů uprchlíků mezi všemi evropskými zeměmi. Tak velká migrační vlna vždy představuje nápor na veřejné instituce v hostitelské zemi a přináší s sebou mnoho výzev. Naše studie analyzovala formování postojů české veřejnosti k přicházejícím uprchlíkům, hodnocení jejich integrace a také osobní zkušenosti ze vzájemného soužití. V prvních týdnech po napadení Ukrajiny vykazovala česká společnost velkou solidaritu: většinově podporovala přijímání ukrajinských uprchlíků a polovina veřejnosti hodnotila Ukrajince v Česku jako dobře integrované. Tato solidarita záhy opadla a ke konci roku 2022 s přijímáním uprchlíků souhlasilo pouze 37 % respondentů. Proměna postojů během roku 2022 probíhala ve společnosti poměrně rovnoměrně bez výrazného vztahu k sociodemografickým charakteristikám, průběh se příliš nelišil ani v regionech s větší ukrajinskou populací34. Pokles souhlasu s přijímáním uprchlíků tak souvisel více s odezněním překvapení a prvotního šoku z válečného konfliktu v Evropě než s Ukrajinci samotnými a se zkušeností z vzájemného soužití. Rovněž hodnocení kvality integrace Ukrajinců do české společnosti zůstávalo po počátečním poklesu po celý rok 2022 na přibližně stejné úrovni, ačkoli například ve školách nebo na trhu práce byli uprchlíci ke konci roku integrovaní výrazně lépe než na jaře nebo v létě (Prokop et al., 2023a, 2023b). Souhlas s přijímáním uprchlíků poklesl v květnu o více než 5 procentních bodů, v červnu ještě o dalších 7 procentních bodů oproti březnu. Míra souhlasu výrazně souvisí se socio- ekonomickými charakteristikami a s dalšími faktory35: • Muži souhlasí s přijímáním uprchlíků o 9 p. b. častěji než ženy, vysokoškolsky vzdělaní respondenti souhlasí o 10 p. b. častěji oproti lidem s nižším vzděláním. • Známost s Ukrajinci žijícími v České republice také souvisí s častějším souhlasem: povrchní známost zvyšuje míru souhlasu o 6 p. b., bližší osobní známost o 8 p. b. • Lidé, kteří se nachází v obtížné životní situaci kvůli vysokým cenám energií, souhlasí s příjímáním méně často, o 6–10 p. b. dle míry obtíží. 34 Tyto regiony dokonce vykazovaly mírnější pokles solidarity, ačkoli výsledek byl na hranici statistické významnosti. 35 Detailně jsou tyto výsledky popsány v Grafu 21, případně také v Grafech 6 a 7.  30 


   30   31   32   33   34