Page 14 - IDEA Studie 11 2022 Publikacni vykonnost
P. 14

PUBLIKAČNÍ VÝKONNOST PANELISTŮ GRANTOVÉ AGENTURY ČR (2019–2021) IDEA 2022  kategorie. U časopisů, které jsou zařazené do více kategorií, používáme vážený průměr percentilů v těchto oborech, kde váhy jsou dané počtem časopisů v každé kategorii. Informace o těch publikacích z RIV, které vyšly v časopisech indexovaných ve Web of Science, dále doplňujeme o údaje z modulu InCites Benchmarking and Analytics. Konkrétně jsme z InCites stáhli informace o všech publikacích z let 2000–2020, u nichž alespoň jeden z autorů působí v Česku. Z tohoto zdroje využíváme údaje o pořadí autorů a o počtu citací, které daná publikace získala. Údaje z InCites propojujeme s publikacemi vykázanými v RIV na základě Digitálního identifikátoru objektu (DOI) daného dokumentu a názvu publikace. Podíl publikací v časopisech indexovaných ve WoS, které se nám podařilo spárovat, je 87 % za celé období a 90 % za období 2010–2019, což je publikační období relevantní pro panelisty a řešitele projektů hodnocených v letech 2019–2021. Metodologie Studie porovnává publikační výkonnost členů hodnotících panelů a řešitelů Standardních projektů GA ČR, jejichž návrhy projektů panelisté hodnotili. Většina analýzy v této studii se zaměřuje na Standardní projekty GA ČR, které byly hodnocené v letech 2019–2021, a tudíž počátek jejich řešení byl realizován v letech 2020–2022. Porovnáváme řešitele těchto projektů s jejich kolegy, kteří v některém z těchto období byli členy příslušného hodnotícího panelu. Pro srovnání v čase pak porovnáváme výsledky z let 2019–2021 s výsledky pro pět předchozích dvouletých období, tj. 2017–2018 až 2009–2010. Tato období jsou vybraná podle toho, že v lichých letech se vždy obměňuje zhruba polovina panelu. Na tříleté, případně dvouletá období se zaměřujeme proto, že počet realizovaných projektů, které hodnotil konkrétní panel vjednom roce, může být relativně nízký a výsledky založené pouze na datech z jednoho cyklu hodnocení by tak mohly být nespolehlivé.8 Publikační výkonnost panelistů a řešitelů měříme primárně na základě následujících tří kritérií: 8 V roce 2021 byl napříč panely mediánový počet podpořených projektů 11 a minimum bylo 5. 12  


   12   13   14   15   16