Page 15 - IDEA Studie 11 2022 Publikacni vykonnost
P. 15

PUBLIKAČNÍ VÝKONNOST PANELISTŮ GRANTOVÉ AGENTURY ČR (2019–2021) IDEA 2022  • Nejvyšší kategorie vědeckého časopisu, ve které daný vědec publikoval za posledních 10 let. Kategorie jsou vymezené podle AIS časopisu a jsou následující: o Top decil o 1. kvartil mimo top decilu o 2. kvartil o 3. kvartil o 4. kvartil o Časopisy bez AIS • Počet publikací za posledních 10 let v časopisech v 1. a 2. kvartilu podle AIS • Počet citací všech článků daného vědce publikovaných v posledních 10 letech v časopisech indexovaných ve Web of Science Desetileté období pro zohledňované publikace znamená, že u projektů hodnocených v letech 2019–2021 bereme pro panelisty i řešitele v úvahu publikace z let 2010–2019. V mnoha oborech je obvyklé, že u publikací je uvedený větší počet autorů, ovšem mezi přínosem jednotlivých autorů v provedeném výzkumu jsou výrazné rozdíly, které jsou reflektovány v pořadí, v jakém jsou autoři uvedeni. Zvláště prestižní je pozice prvního autora a často také posledního autora, což je mnohdy zároveň korespondující autor. Abychom toto v naší analýze zohlednili, u publikací, kde nejsou autoři uvedeni v abecedním pořadí, bereme v úvahu pouze prvního a posledního autora.9 Uvedeným třem bibliometrickým ukazatelům odpovídají tři alternativní způsoby, jimiž definujeme publikační výkonnost panelisty jako „výrazně nižší“ než publikační výkonnost daného řešitele (tyto definice nijak nekombinujeme a zvlášť ukazujeme výsledky při použití každé z nich): A. Nejvyšší kvalitativní skupina vědeckého časopisu, v které daný panelista publikoval, je o alespoň 2 úrovně nižší než nejvyšší kvalitativní skupina časopisu, kde publikoval řešitel. Například panelista má nejlepší publikaci v 2. kvartilu, zatímco řešitel v top decilu, nebo panelista ve 3. kvartilu a řešitel v 1. kvartilu mimo top decil. B. Panelista má ve srovnání s řešitelem o více než 75 % nižší počet publikací v časopisech v 1. a 2. kvartilu. Například panelista má 1 publikaci v 1. a 2. kvartilu a řešitel jich má 5 či více. 9 Výsledky při započtení všech publikací bez ohledu na pořadí autorů ukazujeme v přílohách. Hlavní závěry analýzy platí i v tomto případě.  13 


   13   14   15   16   17