Page 33 - IDEA Studie 11 2022 Publikacni vykonnost
P. 33

PUBLIKAČNÍ VÝKONNOST PANELISTŮ GRANTOVÉ AGENTURY ČR (2019–2021) IDEA 2022  Počet potenciálních panelistů Analýza výše ukázala, že u některých panelů má více než 30 % jejich členů neadekvátní publikační výkonnost (podle definic použitých touto studií). Implikace tohoto zjištění závisí na tom, zda v daných oborech jsou publikačně aktivní a úspěšní vědci, kteří aktuálně nejsou členy panelů GA ČR, ale mohli by se jimi stát. Je možné panely posílit zapojením dalších vědců působících v Česku? Nebo panuje v některých oborech nedostatek dostatečně excelentních vědců a panelisty doma není odkud brát? Abychom toto zodpověděli, spočítáme pro každý z těchto panelů a pro každý indikátor publikační výkonnosti počet vědců působících v daném oboru,16 jejichž publikační výkonnost je podobná nebo vyšší než u řešitele na 75. percentilu (Obrázek 9). Publikační výkonnost označujeme jako podobnou či vyšší, pokud nejvýznamnější časopis (dle AIS), kde v letech 2010–2019 výzkumník publikoval článek, byl ve stejné nebo významnější kategorii jako nejvýznamnější časopis, kde publikoval článek řešitel na 75. percentilu (Panel A), pokud daný výzkumník publikoval alespoň 75 % z počtu článků v 1. a 2. kvartilu časopisů (podle AIS), které publikoval řešitel na 75. percentilu (Panel B), nebo pokud publikace výzkumníka v časopisech indexovaných ve WoS získaly alespoň 75 % počtu citací, které získaly publikace řešitele na 75. percentilu (Panel C). Výsledky na základě kategorie nejvýznamnější publikace výzkumníka ukazuje Panel A. Zobrazuje pouze ty panely GA ČR, kde více než 30 % jejich členů nejlépe publikovalo v časopise o 2 kategorie méně významném než panelista na 75. percentilu. Podle obrázku přitom ve všech zahrnutých oborech působí minimálně několik desítek vědců s publikací ve stejné kategorii jako řešitel na 75. percentilu a drtivá většina z nich nikdy nebyla zapojena do panelu GA ČR. Ačkoli výrazná část z těchto potenciálních nových panelistů je soustředěna ve 3 top výzkumných organizacích daného oboru, tvoří výzkumníci z top 3 organizací jen menšinu všech uvedených potenciálních nových panelistů (s výjimkou panelu 104: Stavební materiály, architektura, stavitelství).17 16 Každý vědec je zařazený do oboru RIV, ve kterém bylo vykázáno nejvíce jeho publikací. Výzkumníky zařazené do tohoto oboru následně počítáme u 2 panelů GA ČR, které nejčastěji hodnotily podpořené projekty výzkumníků zařazených do daného oboru. 17 Každý výzkumník je zařazen pod výzkumnou organizaci, pod kterou bylo vykázáno nejvíce jeho publikací. 31  


   31   32   33   34   35