Page 35 - IDEA Studie 11 2022 Publikacni vykonnost
P. 35

PUBLIKAČNÍ VÝKONNOST PANELISTŮ GRANTOVÉ AGENTURY ČR (2019–2021) IDEA 2022  Panel B ukazuje obdobné výsledky jako Panel A, ovšem na základě počtu publikací v 1. a 2. kvartilu. Zaměřuje se na panely, kde více než 30 % jejich členů má o více než 75 % méně takových publikací než řešitel na 75. percentilu. Na základě počtu publikací pozorujeme počty výzkumníků, kteří se publikačně vyrovnají i nadprůměrným řešitelům a nikdy nepůsobili v panelech GA ČR, výrazně nižší. Je jich v průměru jen kolem 30 a zhruba polovina z nich je soustředěna v rámci top 3 výzkumných organizací. I zde ale platí, že v panelech byla dosud zapojena jen menšina všech výzkumníků s počtem publikací srovnatelným s řešiteli na 75. percentilu. Výsledky na základě počtu citací ukazuje Panel C a podobají se těm z panelu B. Ve většině oborů, kde více než 30 % panelistů má výrazně méně citací než řešitel na 75. percentilu, působí zhruba 40 vědců se srovnatelným počtem citací jako tento řešitel, kteří nikdy nebyli zapojeni do panelů GA ČR. Opět zhruba polovina z těchto vědců je soustředěna v rámci top 3 výzkumných organizací. Z výpočtů, které ukazuje Obrázek 9, na jednu stranu vyplývá, že dostatečně publikačně výkonných výzkumníků, kteří ještě nebyli zapojeni do panelů a mohli by být, rozhodně není nevyčerpatelná zásoba, ale spíše jen pár desítek. Zhruba polovina z nich přitom je koncentrovaná do 3 top pracovišť. Na druhou stranu ale jen menší část dostatečně výkonných výzkumníků někdy byla zapojena do panelů. I mezi vědci působícími v Česku tedy lze najít potenciální panelisty, kteří se co do publikační výkonnosti podobají řešitelům výrazně více než řada současných či minulých panelistů. Závěr Hodnotící panely GA ČR hrají klíčovou roli při hodnocení návrhů projektů a v koneč- ném důsledku určují, které z nich získají financování a jsou realizované. Je proto důležité, aby členové těchto panelů měli předpoklady ke kompetentnímu posouzení podaných projektů. Tato studie vychází z předpokladu, že pro člena panelu může být obtížné posoudit kvalitu návrhů projektů, které jsou o jeden či dva řády ambicióznější nebo více „cutting edge“ než výzkum, jakému se věnuje daný člen panelu. Studie se proto za použití bibliometrických indikátorů snaží zjistit, jak často v kontextu Standardních projektů GA ČR dochází k tomu, že podaný návrh projektu hodnotí panelista s řádově nižší publikační výkonností než řešitel navrženého projektu. 33 


   33   34   35   36   37