Page 7 - IDEA Studie 11 2022 Publikacni vykonnost
P. 7

PUBLIKAČNÍ VÝKONNOST PANELISTŮ GRANTOVÉ AGENTURY ČR (2019–2021) IDEA 2022  Úvod Grantová agentura České republiky (GA ČR) je největším poskytovatelem účelové podpory základního výzkumu v Česku. Jejím cílem je, mimo jiné, „(v) rámci veřejných soutěží ve výzkumu a vývoji financovat vědecké projekty základního výzkumu s vysokým potenciálem pro dosažení výsledků světové úrovně.“3 Jak ale GA ČR rozpozná, které projekty mají takový potenciál? Využívá k tomu oborové komise, a především oborově vymezené hodnotící panely. Ty jsou expertními orgány oborových komisí a jejich předsedové a místopředsedové tvoří příslušné komise. V době psaní této studie v rámci GA ČR funguje 5 oborových komisí a 39 hodnotících panelů.4 Ačkoli finální rozhodnutí o přidělení podpory činí předsednictvo GA ČR na základě doporučení oborových komisí, klíčovou roli při hodnocení návrhů grantových projektů a určování jejich pořadí hrají hodnotící panely.5 Panely sestávají z vědců působících v daných oborech. V průměru mají panely 10 členů, ale například v roce 2021 se velikost panelů mezi obory pohybovala mezi 7 a 16 panelisty. Úkolem panelů je návrhy projektů vyhodnotit, vypracovat jejich posudky, zajistit nezávislé posudky externích hodnotitelů ze zahraničí a připravit doporučení pro oborové komise. Box 1 níže poskytuje podrobnější přehled toho, jak funguje hodnocení návrhů projektů panely. Aby panely mohly plnit svou úlohu, jejich členové musí umět rozpoznat projekty „s vysokým potenciálem pro dosažení výsledků světové úrovně“. Dá se předpokládat, že rozpoznat skutečně kvalitní výzkumné projekty budou umět nejlépe vědci, kteří sami umí dělat špičkový výzkum a v minulosti to prokázali. Naopak lze pochybovat, zda ambiciózní projekty na hranici současného světového poznání budou umět rozpoznat vědci, kteří takový výzkum sami nedělali. Vlastní vědecká výkonnost zajisté není jediný předpoklad pro úspěšnou práci v panelu. Další předpoklady, které mohou hrát významnou roli, zahrnují například účast vhodnotících panelech zahraničních poskytovatelů, editorské zkušenosti, zkušenost s řešením významných projektů, morálně-volní vlastnosti a motivaci k působení v panelu. 3 https://gacr.cz/o-ga-cr/o-nas/ 4 https://gacr.cz/o-ga-cr/poradni-organy/panely/ 5 Výše uvedené se týká standardních grantů a části dalších grantových schémat GA ČR. U některých schémat, například EXPRO a JUNIOR STAR, se hodnotící proces liší.    5 


   5   6   7   8   9