Page 12 - IDEA Studie 14 2016 Konkurence pol uskupeni v zastupitelstvech a ver zakazky
P. 12

subjektů. Pomocí přesnějších odhadů získaných metodou regresní diskontinuity zjišťujeme, že pravděpodobnost udělení alespoň jedné stavební zakázky politickému dárci klesne při vstupu dodatečného uskupení do zastupitelstva o 10,9 až 23,3 procentních bodů. Tento efekt je velmi výrazný především vzhledem k tomu, že pouze 23,4 % zakázek v našem souboru bylo zadáno politickým dárcům. Hodnota zakázek udělených politickým dárcům se podle našich odhadů sníží při vstupu dodatečného uskupení do zastupitelstva v průměru o 13,4 až 37,3 milionů Kč. Statistické odhady jsou významné na 1% úrovni statistické významnosti.
Dopad počtu politických subjektů v zastupitelstvu obce na ceny veřejných zakázek
Obrázek 4 ukazuje, jaký vliv má počet politických subjektů v zastupitelstvu na ceny veřejných zakázek. Obrázek se konkrétně zaměřuje na procentní rozdíl mezi cenou zakázek a jejich předpokládanou hodnotou. Čím levnější jsou zakázky, tím je sledovaný rozdíl víc vzdálen od nuly.
Obrázek 4: Při zvýšení počtu politických subjektů v zastupitelstvu se sníží ceny veřejných zakázek
Poznámky: Svislá červená čára je 5% hranice pro vstup politických uskupení do zastupitelstev obcí.
Obrázek 4 ukazuje, že dodatečný politický subjekt v zastupitelstvu vede k nižší průměrné ceně zadávaných stavebních zakázek. Relativní rozdíl mezi skutečnou cenou zakázek a jejich předpokládanou hodnotou je v absolutní hodnotě vyšší o 6,3 až 6,9 procentních
  10
   10   11   12   13   14