Page 7 - IDEA Studie 1 2017 Proc zeny v Evrope nechteji mit vice deti
P. 7

Nová zjištění ohledně neshody zda mít či nemít dítě
Ačkoliv se závěry této studie s většinou obecně přijímaných teorií mapujících důvody nízké evropské porodnosti shodují, ještě nedávno neexistovala spolehlivá data umožňující zkoumat, do jaké míry za nízkou porodností v Evropě může neshoda mezi partnery. Naše empirická zjištění vychází znového longitudinálního výzkumu Generace a genderový program6 (Generations and Gender Programme7), který proběhl v 19 převážně evropských zemích. Tento datový soubor poskytuje dříve chybějící informaci o míře shody či neshody partnerů v otázce zda mít či nemít dítě. Konkrétně řečeno jsou respondenti tázáni, zda by každý z partnerů „v současné době chtěl nebo nechtěl první nebo další dítě“. Takto u každého páru zjistíme míru shody či neshody v otázce zda si přeje mít první nebo další dítě.
Z dat vyplývá, že v otázce mít či nemít dítě existuje u párů vysoká míra neshody a že se důvod této neshody systematicky liší napříč zeměmi s vysokou a nízkou mírou porodnosti. Obrázek 2 níže znázorňuje pouze páry, v nichž alespoň jeden z partnerů touží po dalším dítěti. Vertikální osa nazvaná ´Podíl párů – nesouhlasí muž´ označuje podíl párů, kdy žena mít další dítě chce a muž nikoliv, zatímco na horizontální ose ´Podíl párů – nesouhlasí žena´ je situace opačná a ukazuje podíl párů, kde muž další dítě chce, ale žena nesouhlasí. Obrázek 2 znázorňuje vztah mezi těmito hodnotami napříč jednotlivými státy; počet dětí na jednu matku je uveden v závorce za zkratkou příslušné země. Zatímco červeně znázorněné státy (Francie, Belgie, Norsko) jsou země, jejichž porodnost je blízko hranice udržitelnosti počtu obyvatel, modře označené jsou země s nízkou porodností a počtem dětí na jednu matku nižším než 1,5. Mezi modré země patří Německo, Španělsko, Rakousko a mnoho východoevropských zemí včetně České republiky, kde je porodnost pod hranicí 1,5 již poslední dekádu. Pokud extrémně nízká porodnost trvá tak dlouho, způsobuje výrazné stárnutí a úbytek obyvatelstva a přináší problémy pro ekonomiku i pro sociální systém.
6 V České republice proběhl sběr dat ve dvou vlnách (rok 2005 a 2008). Více informací zde http://www.czech- ggs.cz/clanky/o-projektu/.
7 http://www.ggp-i.org/
    5

   5   6   7   8   9