Page 9 - IDEA Studie 1 2017 Proc zeny v Evrope nechteji mit vice deti
P. 9

Pokud by názory všech párů byly totožné (oba partneři by dítě buď chtěli, nebo nechtěli), na obrázku by se objevil průsečík v bodě nula. Ovšem opak je pravdou. Mezi páry existuje velký nesoulad, včetně těch z „červených zemí“, kde je porodnost vysoká. Navíc panuje výrazný rozdíl mezi červenými a modrými zeměmi i v tom, který z partnerů nesouhlasí. V zemích s nízkou porodností nesouhlasí s názorem mít další dítě mnohem více žen. Na Obrázku 2 se všechny modře označené státy nachází pod linií 45 %, což značí převahu žen oponujících návrhu mít další dítě. Naopak červené země se nacházejí blízko této linie, což značí vyrovnanost mezi počtem mužů a počtem žen, kteří návrhu na pořízení dalšího potomka oponují.
Například v Rusku ze 100 párů, které již jednoho potomka mají a ve kterých alespoň jeden partner chce další dítě, ve 30 případech touží po dalším dítěti muž, ale žena nikoliv, a jen v 10 případech se jedná o přesný opak, tedy kdy žena dítě chce, ale muž oponuje. Poměr se ještě více vyhrotí (50 ku 20) u párů, které již mají dvě a více dětí.
Stejná data navíc dokazují, že neshoda má trvalé následky. Respondenti, kteří odpověděli na dotaz, zda chtějí další dítě, byli opět kontaktováni tři roky poté s cílem zjistit, zda se jim další potomek narodil. Hypotéza, že pokud se pár neshodne, další dítě se s největší pravděpodobností nenarodí, se potvrdila. Pokud žena dítě chce, ale muž nikoliv, existuje jistá šance, že se dítě opravdu narodí, ovšem ve srovnání s páry, které se na dalším dítěti shodnou, je pouze třetinová. Pokud je to však muž, kdo dítě chce, a žena nikoliv, rozdíl ve srovnání s páry, kde oba partneři další dítě nechtějí, se blíží nule. Výsledky potvrzují, že muž není schopen své přání realizovat navzdory preferencím své manželky, a přestože některé ženy toho schopny navzdory přání svých partnerů jsou, jediný způsob, jak s vysokou pravděpodobností narození dítěte zajistit, je situace, kdy se oba partneři na plánu mít další dítě shodnou.
Model preferenčního vyjednávání
Abychom mohli vyhodnotit, jak účinnost veřejných politik zaměřených na zvýšení porodnosti závisí na souhlasu či nesouhlasu partnerů ohledně preferencí mít dalšího potomka, odvodili jsme model preferenčního vyjednávaní. Je možná překvapivé, že odborná literatura hodnotící preference zda mít či nemít potomka se doposud hodnocení těchto preferencí z pozice neshody mezi partnery většinou vyhýbala. Místo toho většina modelů vychází z premisy, že se páry snaží maximalizovat společnou
7

   7   8   9   10   11