Page 11 - IDEA Studie 3 2020 Platy ucitelu
P. 11

PLATY UČITELŮ V ROCE 2019: BLÝSKÁ SE NA LEPŠÍ ČASY? IDEA 2020
 Metodologická poznámka: Výše uvedená srovnání byla založena na agregátních mzdových ukazatelích, jak je uvádí ČSÚ a MŠMT. Většina indikátorů v další části studie je založena na našich původních výpočtech na základě individuálních mzdových dat z databáze ISPV.14 Pokud není uvedeno jinak, údaje o platech uváděné v další části této studie představují průměrné hodnoty měsíčních hrubých mezd a platů učitelů ZŠ bez vedoucích pracovníků v ekvivalentech plných úvazků.
Vývoj platů v detailu na úrovni základních a středních škol: V další analýze se soustřeďujeme na motivační charakter učitelských platů a srovnáváme je proto s platy ostatních vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců, případně vybraných profesí. Detailní vhled do vývoje relativních učitelských platů dává Tabulka 1a. Údaje v ní jsou založeny na ročních datech ze mzdových výkazů databáze ISPV pro vybrané učitelské profese.15
Sloupce (7)–(9) ukazují tempa růstu učitelských platů na základě srovnání mediánových hodnot a sloupce (10)–(12) na základě hodnot průměrných. Rozlišení mezi průměrnými a mediánovými hodnotami je v případě učitelských platů důležité. Průměrné platy totiž vůči platům mediánovým vychází výrazně vyšší v důsledku započtení velmi vysokých platů ve vysokých řídicích pozicích do průměrných hodnot. Tyto pozice však nejsou moc srovnatelné s profesí učitelskou, a navíc jsou v ČR dominantně obsazeny muži, jejichž podíl mezi učiteli je nízký.
V Tabulce 1a vidíme, že relativní platy učitelů rostly podobným tempem na základních i středních školách. Tempo růstu v roce 2019 výrazně převyšovalo tempo v roce 2018. Vroce 2019 navíc tempa růstu učitelských platů značně převyšovala tempa růstu uvysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců veřejného sektoru a velmi výrazně podnikatelského sektoru (poslední dvě řádky horního panelu). Ve výsledku tak během pouhých dvou let (2018 a 2019) narostla průměrná i mediánová hodnota učitelského platu o více než 28 %. Růst u vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců veřejného sektoru byl za toto období jen 19,8 % a v podnikatelském sektoru pouze 14,1 %.
14 Pojmy mzda a plat pro odměnu za práci zavádí zákon č. 262/2006 Sb. Zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů. Pro výdělky v „nepodnikatelském sektoru“ používá termín platy a výdělky v „podnikatelském sektoru“ nazývá mzdami. V této studii používáme termín platy i v případě, že hovoříme o platech všech učitelů, tedy i těch ze škol soukromých, tzn. z podnikatelského sektoru. Další podrobnosti k databázi ISPV jsou obsaženy v Příloze 1.
15 V klasifikaci profesí CZ-ISCO jde o: 2341 Učitelé na 1. stupni základních škol; 23303 Učitelé na 2. stupni základních škol; 2330 Učitelé na středních školách (kromě odborných předmětů), konzervatořích a na 2. stupni základních škol.
 9   9   10   11   12   13