Page 15 - IDEA Studie 3 2020 Platy ucitelu
P. 15

PLATY UČITELŮ V ROCE 2019: BLÝSKÁ SE NA LEPŠÍ ČASY? IDEA 2020
 Variabilitu učitelských platů vroce 2019 vrámci věkových skupin ukazuje Graf4. Prosrovnání je prezentována i variabilita platů všech vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců veřejného sektoru a podskupiny „odborných pracovníků v administrativě s vysokoškolským vzděláním“. Tyto skupiny lze považovat jako v jistém ohledu za alternativy k učitelské profesi. Jednotlivé grafy ukazují jak mediánové a průměrné hodnoty, tak hodnoty na úrovni 1. a 3. kvartilu a extrémních hodnot 1. a 9. decilu. Navíc je uvedena i hodnota průměru za rok 2018 (modrý bod), ukazující dynamiku meziročního vývoje. Vidíme, že variabilita učitelských platů uvnitř věkových skupin je proti srovnatelným skupinám extrémně nízká. Zatímco rozdíl mezi 1. a 3. kvartilem učitelů, bez ohledu na věkovou skupinu, představuje pouhých zhruba 3 tis. Kč, rozdíly v případě administrativních pracovníků představují zhruba 15 tis. Kč a v případě všech vysokoškolsky vzdělaných dokonce 15–25 tis. Kč. Plat učitele je tedy dominantně dán věkovým automatem tarifů a diverzita v kvalitě práce učitelů se do platů promítá velmi málo.
Pokud jde o věkový profil, potvrzuje se to, co již bylo zmíněno ve vztahu ke Grafu 3. Tedy že platy učitelů rostou s věkem pomaleji, než platy vysokoškolsky vzdělaných ve zbytku veřejného sektoru. Zde je třeba vnímat, že pracovní náplň profese učitele se s věkem příliš nemění, zatímco u osob s vysokoškolským vzděláním lze s věkem a postupující praxí očekávat postup do lépe placených a zodpovědnějších profesí, respektive pozic a funkcí (ad dlouhodobá absence karierního řádu a standardů kvality výkonu učitelské profese vČR). Extrémně nízkou provázanost mezi délkou profesní praxe a platem učitelů dokladují také mezinárodní srovnání OECD, na kterých je založeno srovnání v IDEA 2019.
 13   13   14   15   16   17