Page 12 - IDEA Studie 4 2020 III duchodovy pilir
P. 12

PENZIJNÍ SPOŘENÍ SE STÁTNÍ PODPOROU V ČESKÉ REPUBLICE: SPÍŠ PODPĚRA NEŽ PILÍŘ IDEA 2020
 na další rozdíly mezi porovnávanými jednotlivci a jejich domácnostmi. Čisté rozdíly pak ukazují rozdíly mezi zaměstnanci a OSVČ, respektive zaměstnanci s různou výší výdělku, očištěné o rozdíly ve struktuře zaměstnanců a OSVČ, respektive zaměstnanců s různou výší výdělku. Například míra zapojení žen ve III. pilíři je vyšší než míra zapojení u mužů. Odlišná genderová struktura OSVČ a zaměstnanců tak může ovlivnit rozdíly v hrubé podobě, ale ne rozdíly v čisté podobě. U těch jsou rozdíly ve struktuře OSVČ a zaměstnanců eliminovány.
Konečně zmíněné rozdíly kvantifikujeme (i) pro celou populaci najednou a (ii) pro desetileté věkové kategorie zvlášť. To nám umožňuje ilustrovat případné rozdíly v zapojení jednotlivců ve III. pilíři mezi jednotlivými věkovými skupinami.
Výsledky
Rozdíly v míře účasti mezi zaměstnanci a OSVČ
Jednoduchá regresní12 analýza ukazuje, že míra účasti na spoření veIII. pilíři je u zaměstnanců vyšší než u OSVČ (Graf 3). Šedé sloupce ukazují hrubé rozdíly v mírách zaměstnanosti, bez očištění o odlišné struktury zaměstnanců a OSVČ. Míra účasti OSVČ je vprůměru o8,7 p.b. nižší než u zaměstnanců. Míra účasti OSVČ je nižší nebo srovnatelná než u zaměstnanců ve všech příjmových skupinách. Konkrétně míra účasti OSVČ je statisticky významně nižší u prvního až čtvrtého příjmového kvintilu. Rozdíly se přitom pohybují mezi 10 a 13 p. b.
Po očištění rozdílů v míře účasti ve III. pilíři mezi zaměstnanci a OSVČ o vliv odlišných socioekonomických vlastností zaměstnanců a OSVČ zůstává hlavní sdělení stejné (červené sloupce). Míra účasti ve III. pilíři je u zaměstnanců vyšší nebo srovnatelná než u OSVČ. V průměru spoří OSVČ o 9,5 p. b. méně než zaměstnanci. Statisticky významné rozdíly mezi zaměstnanci a OSVČ jsou u druhé až páté příjmové skupiny. Pohybují se v rozmezí od 8 do 16 p. b.
12 Tato a ostatní regrese věnované míře účasti popisují vztah mezi účastí jednotlivce ve III. pilíři a jeho osobními a rodinnými charakteristikami. Účast jednotlivce ve III. pilíři popisuje proměnná nabývající hodnotu nula v případě, že jednotlivec ve III. pilíři nespoří, a hodnoty jedna v případě, že jednotlivec ve III. pilíři spoří. Osobní a rodinné charakteristiky jsou v roli vysvětlujících proměnných. Účast ve III. pilíři tak v regresi vysvětlují například pohlaví (proměnná žena), věk (sada proměnných pro věkové skupiny), nebo výše příjmů (sada proměnných pro příjmové skupiny zaměstnanců a skupiny OSVČ).
Výsledky takto definované regrese se interpretují jako rozdíly v míře účasti jednotlivců ve III. pilíři v procentních bodech v závislosti na jednotlivých osobních a rodinných charakteristikách (vysvětlujících proměnných).
 10

   10   11   12   13   14