Page 17 - IDEA Studie 4 2020 III duchodovy pilir
P. 17

PENZIJNÍ SPOŘENÍ SE STÁTNÍ PODPOROU V ČESKÉ REPUBLICE: SPÍŠ PODPĚRA NEŽ PILÍŘ IDEA 2020
 Rozdíly v míře účasti zaměstnanců podle výdělku
U zaměstnanců i OSVČ klesá čistý náhradový poměr s výší výdělku. U jednotlivců s vyššími příjmy tak starobní důchod z I. pilíře po odchodu do důchodu nahradí menší část předchozích čistých výdělků. Zapojení do spoření ve III. pilíři by tedy mělo růst se zvyšujícím se výdělkem, stejně jako by mělo být vyšší u OSVČ než u zaměstnanců.
Míra účasti zaměstnanců roste se zvyšujícím se výdělkem (Graf 7). Rozdíly mezi mírou zapojení zaměstnanců v jednotlivých příjmových skupinách jsou statisticky významné. Šedé sloupce Grafu 7 ukazují rozdíly mezi zapojením jednotlivých příjmových skupin vprocentech bez zohlednění jejich dalších socioekonomických odlišností. Pětina jednotlivců s nejvyššími výdělky má o více jak 18 p. b. vyšší míru zapojení než pětina jednotlivců s nejnižšími výdělky.
Statisticky významné rozdíly v míře účasti zaměstnanců ve III. pilíři přetrvají i po očištění výsledků o vliv ostatních socioekonomických vlastností zaměstnanců (červený sloupec). Rozdíly v míře zapojení mezi sousedícími příjmovými skupinami se po očištění pohybují mezi 2 a 6 p. b.
Graf 7: Rozdíly v míře účasti mezi zaměstnanci podle příjmových kvintilů
Očištěné údaje vyjadřují procentní rozdíl průměrné míry zapojení v daném kvintilu oproti I. kvintilu
20
18
16
14
12
10
8 6 4 2 0
18,31
    11,25
13,78
16,97
 12,74
  10,55
  7,25
6,55
    2. příj. kvin
3. příj. kvin
4. příj. kvin
5. příj. kvin
očištěné odhady
Pozn.: Z očištěných odhadů je odstraněn vliv pohlaví, věku, vzdělání a rodinné situace.
hrubé odhady
 Zdroj: Vlastní výpočty
15
Rozdíl v míře účasti oproti I. kvintilu (p. b.)   15   16   17   18   19