Page 18 - IDEA Studie 4 2020 III duchodovy pilir
P. 18

PENZIJNÍ SPOŘENÍ SE STÁTNÍ PODPOROU V ČESKÉ REPUBLICE: SPÍŠ PODPĚRA NEŽ PILÍŘ IDEA 2020
 Růst míry zapojení se zvyšujícími se příjmy pozorujeme i u všech pěti věkových skupin (Graf 8). Růst míry zapojení spolu s výší výdělku se mezi jednotlivými věkovými skupinami liší zejména u nejvyšší, páté příjmové skupiny. U nejmladší věkové skupiny je rozdíl v míře zapojení mezi nejvyšší a nejnižší příjmovou skupinou větší než 25 p. b. Spolu s rostoucím věkem se tento rozdíl zmenšuje. U nejstarších sledovaných zaměstnanců ve věku 50 až 59 let rozdíl mezi mírou účasti nejnižší a nejvyšší příjmové skupiny dosahuje necelých 12 p. b.
Rozdíly v míře zapojení zaměstnanců s různou výší příjmů příliš neovlivňují ostatní socioekonomické charakteristiky, jak ukazuje Graf 6 pro očištěné odhady.
Graf 8: Rozdíly v míře účasti mezi zaměstnanci podle příjmových skupin
Očištěné údaje vyjadřují procentní rozdíl průměrné míry zapojení dané skupiny osob ve III. pilíři oproti míře zapojení průměrného zaměstnaného v 1. příjmovém kvintilu
  80
  70
  60
  50
  40
  30
  20
  10
0
Zdroj: Vlastní výpočty
71,57
 60,51
64,51
    26,52
30,52
67,04
 32,71
36,94
     2. příj. kvin
Pozn.: Z očištěných odhadů je odstraněn vliv pohlaví, věku, vzdělání a rodinné situace.
5. příj. kvin
3. příj. kvin hrubé odhady
4. příj. kvin očištěné odhady
 S rostoucím výdělkem zaměstnanců tak klesá čistý náhradový poměr a zároveň roste míra zapojení ve III. pilíři. To platí jak pro celou populaci zaměstnanců, tak i pro jednotlivé věkové skupiny zaměstnanců. Rostoucí míru zapojení ve III. pilíři přitom nezpůsobují ostatní základní socioekonomické charakteristiky zaměstnanců, ale jejich výdělek.
16
Míra účasti zaměstnanců v III. pilíři (%)
   16   17   18   19   20