Page 14 - IDEA Studie 5 2016 Danova podpora rodin s detmi
P. 14

na nepracujícího manžela tuto slevu nemusí být schopen využít, pokud kvůli jeho nízkým příjmům je výše jeho daňové povinnosti menší než velikost této slevy.
Mezi bezdětnými domácnostmi jich 67,6 % plně využije veškeré formy zvýhodnění, nakteré mají nárok. Většina bezdětných domácností nevyčerpá plně veškerá zvýhodnění, jelikož některý z jejich pracujících členů7 dosahuje tak nízkých příjmů, že nevyčerpá svou slevu na poplatníka. Pokud by k tomuto nedocházelo, pak by téměř 93 % bezdětných domácností vyčerpalo veškerá nabízená zvýhodnění.8
Podíl domácností s nezaopatřenými dětmi, respektive s nejmladším dítětem od 1 do 3let, které plně vyčerpají veškerá zvýhodnění, je podstatně nižší. Domácnosti s nezaopatřenými dětmi vyčerpají veškerá zvýhodnění, na která mají nárok v 56,7 % případech, domácnosti s nejmladším dítětem od 1 do 3 let pouze v 37,5 % případů. I u těchto typů domácností vzniká výrazná část nevyužitých zvýhodnění z důvodu nedočerpání slevy na poplatníka u pracujících členů domácnosti s nedostatečně vysokými příjmy. Výrazný rozdíl v úspěšnosti čerpání zvýhodnění mezi bezdětnými domácnosti a domácnostmi s dětmi je ale způsoben neschopností čerpat daňové slevy, zaměřené na podporu domácností s dětmi, čili zvýhodnění na nezaopatřené dítě, školkovné a slevu na nepracující manželku. Kdyby daňový systém nezahrnoval tyto tři druhy slev, byl by podíl domácností, které plně vyčerpají veškerá zvýhodnění, srovnatelný u bezdětných domácností, domácností snezaopatřenými dětmi a s nejmladším dítětem ve věku od 1 do 3 let.
Podíl domácností, které plně využijí veškerá zvýhodnění, roste u všech typů domácností spolu s příjmem domácnosti, jak ukazuje graf 6. Mezi domácnostmi s nejmladším dítětem od 1 do 3 let je nejnižší podíl těch, které plně využívají veškerá zvýhodnění napříč příjmovými decily. Až v 6. nebo vyšším příjmovém decilu využije více než polovina domácností s nejmladším dítětem od 1 do 3 let veškerá zvýhodnění, na která mají nárok.
 7 Pracujícími členy domácnosti rozumíme jednotlivce mezi 18. rokem věku a důchodovým věkem, kteří nejsou studenti, starobní nebo invalidní důchodci.
8 Z jiného úhlu pohledu, pokud by sleva na poplatníka neexistovala, plně by veškeré slevy využilo 93 % bezdětných domácností.
12
   12   13   14   15   16