Page 3 - IDEA (Ne)diskriminace zen studie
P. 3

Studie 1/2015

   (Ne)diskriminace žen při žádosti
  o zaměstnání v důsledku mateřství:

          Experiment1

                         10. 3. 2015
                       VOJTĚCH BARTOŠ

Shrnutí

  • V této studii zkoumáme možnou diskriminaci uchazeček o zaměstnání
     v podobě nižší pravděpodobnosti pozvání na pracovní pohovor v životním
     období, kdy se 1) očekává jejich možný odchod na mateřskou dovolenou,
     a v době, kdy 2) rodičovství může být považováno za omezující při práci.

  • Používáme metodu korespondenčního experimentu, ve kterém vytváříme
     fiktivní profily jinak identických žen a mužů ve věku buď 29 nebo 41 let,
     bezdětnými, nebo se dvěma dětmi. V experimentu jsme oslovili 599 českých
     společností, kterým jsme zaslali životopisy fiktivních mužů a žen ucházejících
     se o práci. Rozdíly v míře pozitivních odpovědí z firem pak slouží k porovnání
     přístupu potenciálních zaměstnavatelů k mužům a ženám.

  • Výsledky ukazují, že diskriminace žen ze strany zaměstnavatelů v průměru
     není přítomna. Naopak se ukazuje, že u kvalifikovanějších pozic jsou ženy (bez
     dětí, i se dvěma dětmi) ve věku 41 let zaměstnavateli výrazně preferovány
     před muži v témže věku. Tento rozdíl není přítomný u bezdětných
     kvalifikovanějších žen a mužů ve věku 29 let, ani u uchazečů o méně
     kvalifikované pozice.

  • Odhadujeme, že pozorovaná vyšší míra pozitivních odpovědí pro ženy není
     dána preferenční diskriminací mužů, ale spíše rozdílnými očekáváními
     zaměstnavatelů ohledně motivace uchazečů.

  • Výsledky experimentu sice ukazují, že přímá diskriminace žen ze strany
     zaměstnavatelů není přítomna, to však neznamená, že by v České republice
     neexistovaly rozdíly v ochotě zaměstnávat ženy a muže na základě rozdílných
     charakteristik. Tyto rozdíly mohou vznikat v reakci na státní rodinnou
     politiku i díky rozdílným preferencím mužů a žen. V závěru studie
     diskutujeme možnosti řešení problému nerovností mezi muži a ženami.

1 Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám
šanci, který je financován z Norských fondů.

                            1
   1   2   3   4   5   6   7   8