Page 7 - IDEA (Ne)diskriminace zen studie
P. 7

Pozoruhodný je však rozdíl mezi počtem pozitivních odpovědí u starších
a bezdětných a starších uchazečů a uchazeček s dětmi. Zde se objevuje rozdíl
za téměř nezměněného počtu pozitivních odpovědí ženám (9,5 a 8,6 procent),
ale za dramatického poklesu v počtu odpovědí mužům (6,0 a 6,6 procent).
Podíl mužů, kteří dostanou pozitivní odpověď s každou pozitivní odpovědí
ženě, tak ze 100 procent pro mladší pár uchazečů klesá na 63,2 procent pro
pár starších a bezdětných uchazečů a na 76,5 pro pár starších uchazečů
s dětmi.

Kvalifikovanost pozice a rozdíly v pozitivních odpovědích

Kromě věku uchazeče může hrát roli i kvalifikace vyžadovaná pro výkon dané
pozice. Náklady na zacvičení zaměstnance na kvalifikovanější pozici jsou
výrazně vyšší než u pozic, které jsou méně kvalifikované. Je proto možné, že se
zaměstnavatelé obsazující kvalifikované pozice budou obávat zaměstnat ženy
v mladém věku, u kterých je možné očekávat brzký nástup na mateřskou
a následnou rodičovskou dovolenou (viz Petit, 2007). Z tohoto důvodu jsme
rozdělili náš vzorek na více kvalifikované pozice (Tabulka 3) a méně
kvalifikované pozice (Tabulka 4).

Tabulka 3 ukazuje situaci u více kvalifikovaných pozic. Vzorec chování je
opačný, než jsme očekávali. Zatímco mladší muži dostali 10,3 procent
pozitivních odpovědí, ženy obdržely pozitivní odpověď v 11,2 procentech
případů. Tento rozdíl sice není statisticky signifikantně rozdílný, ale
jednostranný test vylučuje, že by rozdíl mohl být opačný, tedy ve prospěch
mužů. Rozdíl se však stává statisticky signifikantním pro starší páry uchazečů.
Zatímco starší bezdětný muž dostane pozitivní odpověď v 5,7 procentech
případů, žena ve stejné kategorii obdrží pozitivní odpověď v 10,6 procentech
případů (p=0,01). Ještě vyšší rozdíl pozorujeme u staršího páru s dětmi, kde
muž obdrží pouze 3,4 procent pozitivních odpovědí, zatímco žena získá
pozitivní odpověď v 8,6 procentech případů (p=0,01). Vyjádřeno v podílu
mužů, kteří dostanou pozitivní odpověď s každou pozitivní odpovědí ženě,
jsou výsledky následující: 92,3 procent v případě mladších a bezdětných
uchazečů, 53,8 procent v případě starších a bezdětných uchazečů a konečně
40,0 procent v případě starších uchazečů s dětmi.5

Tabulka 4 ukazuje výsledky pro méně kvalifikované pozice, z většiny v oboru
maloobchodu a velkoobchodu. U těchto pozic pozorujeme, že muž sice
v průměru obdrží více pozitivních odpovědí (8,6 procent) než žena
(7,8 procent), avšak tento rozdíl není statisticky signifikantní (p=0,48).
Výsledky pro jednotlivé kategorie uchazečů vedou k podobným závěrům.
U mladšího páru uchazečů dostane pozitivní odpověď 8,3 procent mužů

5 Výsledky jsou obdobné i při striktnější definici kvalifikovaných pozic omezením na pozice, které se
podle Mezinárodní klasifikace zaměstnání (ISCO-08) řadí do kategorií 1 (řídící pracovníci) – 3 (techničtí
a odborní pracovníci). Společností nabízejících takové pozice jsme však oslovili pouze 114 a naše
výsledky jsou tedy statisticky méně vypovídající.

                            5
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12