Page 12 - IDEA Studie 7 2021 Platy ucitelu
P. 12

PLATY UČITELŮ V ROCE 2020 A VÝHLED: USNE ČESKO NA VAVŘÍNECH?
IDEA 2021
 50 40 30 20 10
0
Graf 2: Podíl VŠ vzdělaných zaměstnanců
s platem nižším než průměrný učitel ZŠ (v %)
 relativní platová pozice učitelů se vůči ostatním VŠ vzdělaným poslední roky zvyšovala
42
27
31
24
47
         nejvíce se zlepšila
30 relativní pozice nejmladších učitelů        31
34
36
34
       27
30 27
       24 26
                    18 16
18
     relativně nejhorší je pozice učitelů středního věku
              2006
2008 2010 Věkové skupiny:
2011 2014 2015
2016 2017
40–49 let
2018
50–59 let
2019 2020
60+ let
20–29 let
Rok
30–39 let
   Zdroj: Vlastní výpočty na základě dat ISPV
Variabilita učitelských platů: Variabilitu učitelských platů v rámci věkových skupin v roce 2020 ukazuje Graf 3. Pro srovnání ukazuje i variabilitu platů všech VŠ vzdělaných zaměstnanců veřejného sektoru a podskupiny „odborných pracovníků v administrativě s vysokoškolským vzděláním“. Tyto skupiny lze totiž považovat za alternativy k učitelské profesi. Grafy ukazují mediánové a průměrné hodnoty a hodnoty na úrovni 1. a 3. kvartilu (tj. spodní a horní čtvrtiny) a extrémních hodnot 1. a 9. decilu (tj. spodní a horní desetiny) zaměstnanců. Navíc jsou vedle průměrů za rok 2020 (červené body) uvedeny i průměry za rok 2019 (modré body). Vidíme, že variabilita učitelských platů v rámci věkových skupin je proti srovnatelným skupinám veřejného sektoru extrémně nízká. Zatímco rozdíl mezi 1. a 3. kvartilem platů učitelů, bez ohledu na věkovou skupinu, představuje necelých 5 tis. Kč, rozdíly v případě administrativních pracovníků představují zhruba 15 tis. Kč a v případě všech vysokoškolsky vzdělaných dokonce 15–25 tis. Kč, opět v závislosti na věku. Plat učitele je tedy dominantně dán věkovým automatem, úředně a centrálně stanovenými tarify. Poměrně velké rozdíly v kvalitě práce učitelů se tedy do platů promítají minimálně. 9
9 Více o rozdílech ve funkční gramotnosti českých učitelů v mezinárodním srovnání v IDEA (2018b) a o dopadech na dlouhodobý ekonomický růst ve studii IDEA (2019b).
 10
Podíl zaměstnanců (%)   10   11   12   13   14