Spolupráce

Strategie AV21: Špičkový výzkum ve veřejném zájmu

Činnost IDEA při Národohospodářském ústavu AV ČR, v. v. i. je součástí Strategie Akademie věd AV21. V rámci výzkumného programu Efektivní veřejné politiky a současná společnost IDEA realizuje výzkumy, které poskytují empirické vědecké poznatky společenskovědních výzkumů nejen akademické a širší veřejnosti, ale také tvůrcům veřejných politik.

IDEA se ve svých výzkumech zaměřuje zejména na následující témata:

 • dopady daní a sociálních dávek
 • analýzy penzijních systémů a ekonomického chování české populace v mezinárodním srovnání
 • předvídání vzdělanostních potřeb trhu práce
 • spotřební chování jednotlivců a rodin
 • ekonomické aspekty vstupu ČR do eurozóny
 • ekonomie školství a vzdělanost
 • veřejné zakázky
 • analýzy zaměstnanosti a trhu práce včetně témat migrace, chudoby
 • metody hodnocení vědeckých výstupů
 • analýzy institucionální podpory výzkumu
 • reformy financování vědy
 • kvalita řízení výzkumných organizací a systému výzkumu a vývoje
 • hodnocení vědních oborů a výzkumných organizací
 • trendy v kvalitě a kvantitě publikačních výstupů
 • omezení a nástrahy bibliometrických analýz
 • využití bibliometrie v řízení

IDEA provádí detailní kvantitativní analýzy s využitím moderních analytických metod založených na rozsáhlých databázích resp. vzorcích dat (firmy, jednotlivci, rodiny, školy apod.), zpravidla národně reprezentativních. Jsou to například analýzy vyhodnocování a vlastní návrhy veřejných politik, především v oblasti hospodářských politik, ale také v oblasti vzdělávání, politiky zaměstnanosti, politiky VaV, veřejných zakázek a podobně. Analýzy vychází z moderních ekonomických teorií založených na faktech, datech zpracovaných moderními ekonometrickými metodami, jejichž výsledky jsou nezávisle interpretovány.

IDEA může poskytovat odborné poradenství v oblastech trhu práce, ekonomie školství, veřejného sektoru a veřejných financí, financování vědy a výzkumu, penzijní reformy, stárnutí populace, ekonomie trhu, ekonomický růst a rozvoj, experimentální a behaviorální ekonomie, ekonomie firmy, právo a zločin, daňové reformy.


Spolupráce se Senátem Parlamentu České republiky

Spolupráce s MPSV (Ministerstvo práce a sociálních věcí)

Spolupráce s IKEM (Institut klinické a experimentální medicíny)

Metodika pro detekci rizikových zadavatelů

Metodika detekce rizikových zadavatelů představuje postup pro identifikaci rizik v systému zadávání veřejných zakázek. Metodika byla vytvořena v rámci projektu č. TD020099 Empirické modely manipulace s veřejnými zakázkami: Evidence z České republiky, který je řešen s finanční podporou TA ČR. Skládá se z teoretické, datové, analytické a implementační části. Implementace metodiky se provádí pomocí Aplikace pro detekci rizikových zakázek (ADRZ) vyvinuté pro program MS Excel (program zde, kód zde, manuál zde). ADRZ generuje seznamy rizikových zakázek, u kterých se projevují znaky nestandardního chování zadavatelů. Metodika vychází z teorie životního cyklu zakázek, který popisuje potenciální rizika při zadávání zakázek, z datových zdrojů – Informačního systému o veřejných zakázkách (ISVZ), Obchodního rejstříku (OR), a Sbírky rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Datové zdroje determinují, které charakteristiky zakázek lze použít pro identifikaci rizikového chování. Empirická část pak nejdříve zjišťuje kvalitu a úplnost dat pro zvolená kritéria rizikového chování a následně pomocí ekonometrického modelu testuje predikční sílu těchto kritérií pro potenciální plýtvání v zakázkách. Jako vhodná kritéria pro detekci rizikového chování jsme zvolili Malý rozdíl mezi předpokládanou hodnotou a vysoutěženou cenou zakázek, Nízký počet nabídek v zadávacím řízení, Vysoký počet zakázek zadaných v jednacím řízení bez uveřejnění (JŘBU), Vysoký počet zakázek zadaných těsně pod limitem pro zjednodušené podlimitní řízení (ZPŘ) a zda zakázka byla šetřena ÚOHS. Výsledný seznam kritérií vstupuje do aplikace ADRZ. Hlavními výhodami ADRZ jsou adresnost při detekci rizikových zakázek, flexibilita a uživatelská přívětivost. Metodika je určena především kontrolním orgánům české státní správy a neziskovým organizacím (spolupráce Oživením, občanské sdružení) pro předvýběr rizikových zadavatelů a jejich zakázek pro další audit a kontrolu. Metodiku je možné stáhnout zde. Empirickou přílohu zde.

 

Spolupráce na analýze chudoby s Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky

V letech 2014-2015 řešil tým ve složení Petr Janský, Klára Kalíšková a Daniel Münich projekt „Návrh metodik kvantitativní empirické identifikace sociálně slabších demografických skupin a analýzy existujících interakcí s daňově-dávkovými a dalšími nástroji sociální politiky státu“. Projekt byl podpořen grantem Technologické agentury České republiky (TAČR) TD020188. Výsledkem projektu je certifikovaná metodika s názvem „Návrh metodik kvantitativní empirické identifikace sociálně slabších demografických skupin a analýzy existujících interakcí s daňově-dávkovými a dalšími nástroji sociální politiky státu“, jejíž autoři jsou Petr Janský, Klára Kalíšková a Daniel Münich. Metodika byla vyvinuta ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky a je dostupná ke stažení zde.

Certifikovaná metodika popisuje navrženou metodu kvantitativní empirické identifikace sociálně slabších demografických skupin a analýzy existujících interakcí s daňově-dávkovými a dalšími nástroji sociální politiky státu. Metodologický přístup spojuje data o příjmech domácností s daty o výdajích domácností a umožňuje zkoumat vliv sociálních dávek a přímých i nepřímých daní na příjmovou nerovnost a míru ohrožení chudobou v České republice.

Popularizační studie shrnující hlavní výsledky projektu: „Dopad daní a dávek na příjmovou nerovnost a relativní chudobu v České republice“.

 

Spolupráce na vytvoření systému zdanění mezinárodních společností v České republice s Generálním finančním ředitelstvím

V letech 2014-2015 řešil tým pod vedením Petra Janského projekt „Systém ukazatelů zdanění mezinárodních společností v České republice“. Projekt byl podpořen grantem Technologické agentury České republiky (TAČR) TD020039. Výsledkem projektu je certifikovaná metodika s názvem „Systém ukazatelů zdanění mezinárodních společností v České republice“, jejímž autorem je Petr Janský. Metodika byla vyvinuta ve spolupráci s Ministerstvem financí České republiky a Generálním finančním ředitelstvím a je dostupná ke stažení zde.

Metodika definuje soubor ukazatelů hodnotících zdanění mezinárodních společností působících v České republice. Tyto ukazatele identifikují možné způsoby snižování daňového základu firem a převádění zisků do zahraničí, což umožňuje rozpoznat firmy, jejichž daňová politika nemusí být v souladu s nejlepší praxí. Extrémní hodnoty ukazatelů mohou sloužit jako podnět pro další šetření firmy ze strany státních orgánů. Metodika tak doplňuje stávající analytické nástroje Generálního finančního ředitelství v oblasti zdanění mezinárodních společností.

 

Model PRISMOD predikující vývoj počtu vězňů

V letech 2014-2015 řešil tým ve složení Libor Dušek, Jan Vávra a Paolo Buonanno projekt „Model predikující vývoj počtu vězňů“. Projekt byl podpořen grantem Technologické agentury České republiky (TAČR) TD020251. Výsledkem projektu je simulační model PRISMOD, který simuluje vývoj vězeňské populace v České republice jako funkci kriminalita a parametrů trestní politiky. Model simuluje vězeňskou populace ve výkonu trestu, disegrovanou do devíti kategorií trestných činů a dvou typů věznic. Model generuje scénáře budoucího vývoje počtu vězňů dle předpokladů zvolených uživatelem modelu, například scénář zachování stávajících parametrů nebo scénář pokračování trendů v parametrech modelu. Model je vhodný k simulování dopadů změn trestní legislativy a dalších opatření v trestní oblasti na počet vězňů.

Model PRISMOD byl vyvinut ve spolupráci a pro potřeby Ministerstva spravedlnosti a Vězeňské služby ČR. Bude oběma institucím předán k dalšímu využívání. Stát tak dostává k dispozici analytický nástroj, který umožnuje lépe plánovat potřeby vězeňských kapacit a analyzovat dopady plánovaných opatření na počty vězňů.

Dokumentace k modelu (certifikovaná metodika) a software, který provádí simulace, jsou dostupné zde:

Certifikovaná metodika „Model PRISMOD predikující vývoj počtu vězňů“.

Software provádějící simulace.

Popularizační studie shrnující hlavní výsledky projektu: „Hrozí opět přeplnění věznic? Predikce vývoje počtu vězňů v České republice

 

Daňové modely pro Ministerstvo financí ČR

V letech 2012-2013 řešil tým ve složení Daniel Münich, Libor Dušek, Klára Kalíšková a Petr Janský projekt „Model pro empirické hodnocení a predikce dopadů daňových změn“. Projekt byl podpořen grantem Technologické agentury České republiky (TAČR) TD001033. Výsledkem projektu jsou dva mikrosimulační daňové modely TAXBEN a QUAIDS, které umožňují odhadovat dopady změn přímých daní a sociálních dávek (TAXBEN) nebo daně z přidané hodnoty (QUAIDS) na daňové poplatníky, domácnosti a státní rozpočet.

Oba modely byly vyvinuty ve spolupráci s Ministerstvem financí. Budou též předány Ministerstvu financí k dalšímu využívání. Ministerstvo tak dostává k dispozici analytický nástroj, který umožnuje s minimální časovou náročností vyhodnotit a porovnat alternativní návrhy daňových reforem.

Dokumentace k oběma modelům (certifikované metodiky) a software, který provádí simulace, jsou dostupně zde:

Certifikovaná metodika „Model TAXBEN pro hodnocení dopadů daňových změn

Certifikovaná metodika „Model pro hodnocení dopadů změn nepřímých daní na domácnosti a veřejné rozpočty v České republice s využitím modelu QUAIDS

Popis funkčnosti obou softwarů

Software pro empirické využití metodiky TAXBEN: software v zip souboru. Popis instalace a ovládání softwaru je součástí výše uvedené certifikované metodiky, kapitola 3.1. S dotazy se obracejte na Michala Šoltése e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. IDEA v rámci kapacitních možností poskytuje odborné konzultace z řad externích zájemců.

Software pro empirické využití metodiky QUAIDS: software v zip souboru. Popis instalace a ovládání software je součástí výše uvedené certifikované metodiky, kapitola 3.1. S dotazy (zejména ohledně zaškolení na práce se softwarem) se obracejte na Petra Janského na e-mailové adrese This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

Metodika hodnocení hospodárnosti účelové podpory pro aplikovaný výzkum a vývoj ve firmách

V letech 2014-2015 řešil Martin Srholec projekt „Metodika hodnocení hospodárnosti účelové podpory pro aplikovaný výzkum a vývoj ve firmách“. Projekt byl podpořen grantem Technologické agentury České republiky (TA ČR) TD020249 v programu OMEGA. Výsledkem projektu je certifikovaná metodika, která poskytuje návod pro vyčíslení motivačního účinku přímých veřejných dotací na firemní výdaje na výzkum a vývoj. Podstatou navržené metodiky je snaha s pomocí ekonometrických metod určit, jestli dotace stimulují dodatečný výzkum a vývoj, anebo jestli naopak mají sklon vytlačovat soukromé zdroje proudící ve firmách do financování výzkumu a vývoje. Jedná se o v českých podmínkách novátorský přístup, který má potenciál výrazně přispět ke zkvalitnění rámce hodnocení programů podpory výzkumu a vývoje. Metodika byla vyvinuta pro potřeby TA ČR, která ji certifikovala, a které byla předána k využívání. Metodika je rovněž využívána k provádění ekonometrických analýz v oblasti hodnocení účinků programů podpory výzkumu a vývoje ve firmách na IDEA při Národohospodářském ústavu AV ČR, v. v. i.

Certifikovaná metodika „Metodika hodnocení hospodárnosti účelové podpory pro aplikovaný výzkum a vývoj ve firmách“.

 

Commitment to Development Index

Petr Janský spolupracuje s americkým think tankem Center for Global Development na vytvoření tzv. Commitment to Development Index (CDI). CDI ukazuje, které bohaté země nejvíce pomáhají těm chudým. Česká republika má v pomoci chudým zemím co zlepšovat, umístila se v roce 2013 až na 24. místě z celkem 27 bohatých zemí. Petr Janský úspěšně navrhl začlenění ukazatele finančního tajemství v CDI a přispěl tak k nově pojmenovanému komponentu CDI Finance.  

 • Petr Janský, ve spolupráci s absolventkou IES FSV UK Zuzanou Řehořovou, představili vůbec první výsledky CDI pro Českou republiku ve studii IDEA 6/2012.

 

European Expert Network on Economics of Education

Daniel Münich je součástí sítě European Expert Network on Economics of Education (EENEE), kterou s podporou Evropské komise koordinuje Centre of Economic Studies při Ifo Institute v Mnichově. EENEE je think tank EU v oboru ekonomie vzdělání, jehož cílem je přispět ke zlepšení rozhodování, politik a v konečném důsledku reforem v oblasti školství a vzdělávání v Evropě.

 

EUROMOD

Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i. (IDEA) a CERGE UK jsou národním partnerem mezinárodního projektu EUROMOD koordinovaného University of Essex ve Velké Británii. EUROMOD je komplexní model daňových a sociálních systémů pro všechny státy Evropské unie. Model pracuje s reálnými daty o příjmech, výdajích a situaci jednotlivců a rodin v těchto zemích. Možné je mezinárodní srovnání nejrůznějších aspektů systémů daní a dávek, srovnání vývoje v čase a modelování hypotetických i reálných reforem.

 • Výzkumný tým IDEA při Národohospodářském ústavu AV ČR, v. v. i. (zejména jeho členové Klára Kalíšková a Daniel Münich) využívá model EUROMOD pro srovnávací a dopadové analýzy daňově-dávkových systémů jak v České republice, tak v dalších zemích. Příklady využití modelu EUROMOD jsou studie IDEA 8/2013 a IDEA 7/2013.

 

ERAWATCH

Martin Srholec je korespondentem za Českou republiku v projektu ERAWATCH, který pod záštitou Evropské komise organizuje Joint Research Centre - Institute for Prospective Technological Studies ve španělském Seville. ERAWATCH je informační portál o národních, regionálních a evropských politikách výzkumu, vývoje a inovacích. Cílem je přispět ke zlepšení jejich mezinárodní koordinace a tím pomoci k vytvoření Evropského výzkumného prostoru. Vlajkovou publikací je každoročně vydávaný ERAWATCH Country Report: Czech Republic.

 

European Employment Observatory

Daniel Münich je zapojen do European Employment Observatory (EEO), což je mezinárodní síť expertů v oblasti trhu práce, kterou organizuje CERGE-EI ve spolupráci s GHK Consulting v Birmingramu. EEO prostřednictvím informační podpory, srovnávacího výzkumu a hodnocení politik zaměstnanosti a trendů na trhu práce přispívá k rozvoji European Employment Strategy.

 

Financial Secrecy Index

Petr Janský spolupracuje na Financial Secrecy Index (FSI) vydávaného nevládní organizací Tax Justice Network. FSI ukazuje, které země nejvíce přispívají ke globálnímu finančnímu tajemství. FSI mimo jiné ukazuje, že mezi nejvýznamnější přispěvatele k finančnímu tajemství patří nejen malé ostrovní státy (včetně daňových rájů), ale i některé velké ekonomiky. Petr Janský se zabývá především kvantitativní částí FSI a odhaduje míru exportu finančních služeb. 

 

IMD World Competitiveness Yearbook

Vilém Semerák je partnerem za Českou republiku pro World Competitiveness Yearbook, který každoročně vydává International Institute for Management Development (IMD). IMD World Competitiveness Yearbook je jednou z celosvětově nejčastěji citovaných zpráv o konkurenceschopnosti zemí, která s pomocí údajů z dostupných statistik i vlastního dotazníkové šetření poskytuje ucelené hodnocení vývoje národní konkurenceschopnosti v širokém mezinárodním srovnání.

 

 
 

IDEA Zpravodaj