Spolupracovníci

Matěj Bajgar

Absolvoval bakalářský program v ekonomii na Karlově univerzitě a magisterský program v rozvojové ekonomii na Oxfordské univerzitě. V současné době studuje v Oxfordu doktorát. Ve svém výzkumu se zaměřuje na rozvojovou ekonomii a mezinárodní obchod.

Oblasti: ekonomie veřejného sektoru


Jana Bakalová

Jana Bakalová získala magisterský titul voboru sociologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Z předchozího zaměstnání pro výzkumnou agenturu SC&C má zkušenosti s projekty týkajícími se sběru a zpracování dat. V současné době působí jako datový výzkumník SHARE na Národohospodářském ústavu Akademie věd České republiky.

Oblasti: penzijní systém, stárnutí, důchodová reforma


Bruno Baránek

Je doktorandem na Univerzitě v Princetonu. Ve svém výzkumu se zabývá především empirickou analýzou trhu veřejných zakázek. V současné době analyzuje data nejen v České republice, ale také například i na Ukrajině nebo ve Španělsku. Dříve působil na univerzitách v Praze, Barceloně a Mannheimu.

Oblasti: veřejné politiky, volby


Vojtěch Bartoš

Doktorské studium ekonomie a ekonometrie absolvoval na CERGE-EI v Praze v roce 2016 a téhož roku nastoupil jako výzkumný asistent na University of Munich. Má za sebou výzkumnou stáž na New York University a v současnosti navštěvuje Princetonskou univerzitu (Princeton University) v USA jako hostující vědecký pracovník. Zaměřuje se na výzkum chudoby, nerovnosti a diskriminace v rozvojových i rozvinutých zemích.He completed his doctoral studies in economics and econ

Oblasti: vývojová ekonomie, aplikovaná mikroekonomie, behaviorální ekonomie, diskriminace na trzích práce a bydlení


Michael Bauer a Julie Chytilová

Pracují na CERGE-EI a na Institutu ekonomických studií FSV UK. Ve svých výzkumných projektech se snaží pochopit příčiny a dopady chudoby, etnické diskriminace a ozbrojených konfliktů. Testují vysvětlení, která jsou inspirována myšlenkami na pomezí ekonomie a psychologie. Jejich práce je založena na sběru primárních dat za pomoci metod experimentální ekonomie (např. v Ugandě, Indii, Keni, Gruzii či znevýhodněných komunitách na východním Slovensku)

Oblasti: dopady chudoby, etnická diskriminace


Alena Bičáková

Doktorát z ekonomie získala na Johns Hopkins University a od roku 2007 je členem akademického sboru na CERGE-EI, kde vyučuje ekonomii v doktorském programu a pracuje jako výzkumnice Národohospodářského ústavu Akademie věd. Ve svém výzkumu se věnuje především trhu práce, v poslední době například vztahu mzdové nerovnosti a nezaměstnanosti, genderovým mezerám v nezaměstnanosti a vlivu selekce na míru nezaměstnanosti.

Oblasti: trh práce, nezaměstnanost


Radim Boháček

Působí na roku 2000 jako samostatný výzkumný pracovník na Národohospodářském ústavu Akademie věd České republiky. Od roku 2006 je vedoucím Národního týmu projektu SHARE (Průzkum zdraví,odchodu do důchodu a stárnutí v Evropě), Evropského konsorcia pro výzkumnou infrastrukturu. Na Chicagské univerzitě získal doktorát z ekonomie a dále magisterský titul ze sociálních věd a historie. Výzkumná témata: obecné rovnovážné modely sheterogenními činiteli, optimální fiskální a monetární politiky, dynamická makroekonomická teorie.

Oblasti: obecné rovnovážné modely sheterogenními činiteli, optimální fiskální a monetární politiky, dynamická makroekonomická teorie.


Petr Bouchal

Absolvoval obor evropská politika na Oxfordské univerzitě a ekonomii a mezinárodní vztahy na Tufts University v americkém Bostonu. Pracuje v Londýně, kde se zabývá efektivitou státní správy s důrazem na veřejné finance, měření výkonnosti a transparentnost a odpovědnost státních organizací.

Oblasti: ekonomie veřejného sektoru


Jana Cahlíková

Je výzkumnou pracovnicí na Institutu Maxe Plancka pro daňové právo a veřejné finance od poloviny roku 2015. Mezi její výzkumné zájmy patří behaviorální ekonomie, experimentální ekonomie a rozvojová ekonomie.

Oblasti: behaviorální ekonomie, experimentální ekonomie a rozvojová ekonomie


Lubomír Cingl

Působí jako odborný asistent na Katedře ekonomie Národohospodářské fakulty VŠE. Doktorát získal na Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Jeho výzkum se obecně zabývá zkoumáním faktorů ovlivňujících lidské chování za pomoci experimentálních metod, konkrétně pak tématy jako jsou stres a časová tíseň, asociální chování, teorie sekularizace, rizikové preference a ochota soutěžit.

Oblasti: volební systémy, behaviorální ekonomie


Mikolaj Czajkowski

Je profesorem na Department of Economics, University of Warsaw. Jako post-doc působil na University of Glasgow, University of Stirling a University of California, San Diego. Věnuje se environmnetální ekonomii a aplikaci ekonometrických metod pro modelování preferencí spotřebitelů. Mezi jeho výzkumné zájmy patří analýza preferencí a modelování diskrétní volby, netržní oceňování, mikroekonomie a mikroekonometrie. Je autorem řady článků zejména na téma analýza diskrétní volby (JEEM, AJAE, ERE, EcolEcon). Dlouhodobě spolupracuje s Centrem pro otázky životního prostředí UK, zejména s Milanem Ščasným.

Oblasti: životní prostředí. envirnmentální ekonomie


Matthias Doepke

Je profesorem ekonomie na Northwestern University. Působí také jako výzkumný pracovník na CEPR, NBER, dále jako koordinační editor časopisu Review of Economic Dynamics a editor časopisu Journal of Economic Growth. Ve výzkumu se zaměřuje na pochopení faktorů ekonomického růstu z dlouhodobého pohledu.

Oblasti: ekonomie růstu


Benny Geys

Je profesorem ekonomie na BI Norwegian Business School v Oslu a na Svobodné Univerzitě v Bruselu. Ve svém výzkumu se zabývá především politickou odpovědností, (lokálními) veřejnými politikami a občanskou angažovaností. Jeho vědecké články byly publikovány například v Economic Journal, Journal of the European Economic Association, Journal of Public Economics, Journal of Urban Economics, Organization Studies, Leadership Quarterly, Public Opinion Quarterly, European Journal of Political Research, and Public Administration.

Oblasti: veřejné politiky, politická odpovědnost


Jan Hanousek

Je profesorem ekonomie na CERGE UK a vedoucím výzkumným pracovníkem Národohospodářského ústavu AV ČR. Jehovýzkumné zájmy zahrnují aplikovanou ekonometrii, aplikované finance a podnikové finance, zatímco jeho výuka různá témata zestatistiky, ekonometrie a aplikované ekonomie. Publikoval v mezinárodních impaktovaných časopisech s ekonomickým zaměřením. Vyučoval na univerzitě v Pensylvánii, byl hostujícím profesorem a výzkumným pracovníkem na různých prestižních univerzitách, vč. Princetonské univerzity a Michiganské univerzity. Získal titul CSc. v oboru matematická statistika na Univerzitě Karlově a absolvoval vysokoškolské studium v teorii pravděpodobnosti na MFF UK.

Oblasti: aplikovaná ekonometrie, aplikované finance a podnikové finance


Kristína Hrehová

Juniorní výzkumná pracovnice a Ph.D. studentka na CERGE-EI. V průběhu svých studií byla na výzkumných projektech na German Institute for Economic Research (DIW) v Berlíně a Umea University. Magisterské studium absolvovala z Ekonomické a finanční matematiky na Fakultě matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislavě, během kterého studovala rovněž na Catholic University of Eichstadt-Ingolstadt a v Kolégiu Antona Neuwirtha. Ve svém výzkumu se věnuje aplikované mikroekonometrii a ekonomii práce a rodiny. Studuje také teologii na Institutu ekumenických studií.

Oblasti: aplikovaná mikroekonomie


Julie Chytilová a Michal Bauer

Pracují na CERGE-EI a na Institutu ekonomických studií FSV UK. Ve svých výzkumných projektech se snaží pochopit příčiny a dopady chudoby, etnické diskriminace a ozbrojených konfliktů. Testují vysvětlení, která jsou inspirována myšlenkami na pomezí ekonomie a psychologie. Jejich práce je založena na sběru primárních dat za pomoci metod experimentální ekonomie (např. v Ugandě, Indii, Keni, Gruzii či znevýhodněných komunitách na východním Slovensku)

Oblasti: dopady chudoby, etnická diskriminace


Petr Janský

Přednáší ekonomii a hospodářskou politiku na Univerzitě Karlově, kde získal doktorát z ekonomie. Magisterský program ekonomie pro rozvoj absolvoval na Oxfordské univerzitě. Specializuje se na mezinárodní rozvojovou ekonomii a veřejné finance.

Oblasti: veřejné finance, daně, dávky


Štěpán Jurajda

Oblasti: trh práce


Marek Kapička

Je docentem na CERGE-EI a vědeckým pracovníkem Národohospodářského ústavu Akademie věd ČR (držitel Ceny J. E. Purkyně udělené Akademií věd ČR). Byl členem výkonného a dozorčího výboru CERGE-EI. V letech 2013-2015 působil jako zástupce ředitele CERGE-EI pro výzkum.

Oblasti: makroekonomie


Michal Kejak

Od roku 2008 je docentem na CERGE Univerzity Karlovy a seniorním vědeckým pracovníkem na Národohospodářském ústavu Akademie věd ČR. V letech 2014-2018 působil jako ředitel CERGE-EI a jako zástupce ředitele pro výzkum v období let 2010-2013 a 2003-2005).

Oblasti: makroekonomie, politická ekonomie


Fabian Kindermann

Je odborným asistentem na University of Bonn. Dříve byl postdoktorandem na Northwestern University a odborným asistentem nad Unversity of Würzburg. Ve výzkumu se zajímá o veřejnou ekonomiku a makroekonomii. Jeho současný výzkum se zaměřuje na optimální daňové politiky, finanční vzdělávání a vzdělávací rozhodnutí, rodinnou ekonomiku a sociální zabezpečení.

Oblasti: veřejná ekonomika, makroekonomie, daňové politiky, finanční vzdělávání


Pavel Kocourek

Postdoktorand na Národohospodářském ústavu AV ČR. Je držitelem titulu Ph.D. z New York University. Jeho výzkum se zaměřuje především na teorii her, průmyslovou organizaci astochastickou optimalizaci.

Oblasti: teorie her, průmyslová organizace, astochastická optimalizace


Stanislav Kozubek

Je ředitelem Ústavu biofyziky Akademie věd České republiky se sídlem v Brně, kde působí od roku 1989 jako významný vědecký pracovník a od roku 1997 jako vedoucí oddělení molekulární cytologie a cytometrie. Vystudoval jadernou fyziku na Univerzitě Karlově. V letech 1981—1989 působil jako vědecký pracovník v rámci společného ústavu pro jaderný výzkum v Dubně.

Oblasti: bibliometrie, výzkum VaV


Jan Kulveit

Výzkumník na Uversity of Oxford. Ve svém výzkumu se zajímá se o modelování komplexních interakčních systémů a strategií ovlivňujících dlouhodobou budoucnost. Předtím pracoval jako výzkumný pracovník na Fyzikálním ústavu AV ČR, byl strategickým ředitelem Asociace České EA a spoluorganizoval Letní školu AI zaměřené na člověka. Jeho pozadí je v teoretické fyzice, fázových přechodech, sítích a komplexních systémech.

Oblasti: teoretická fyzika


Vít Macháček

Pro think-tank IDEA pracuje již od roku 2015 v rámci skupiny výzkum výzkumu. Magisterský titul získal v roce 2016 na Institutu ekonomických studií Univerzity Karlovy, kde zároveň studuje v doktorském programu. Kromě práce pro IDEA má za sebou šest let na různých pozicích v České spořitelně a v současnosti pracuje také jako datový analytik Datové platformy hlavního města Prahy.

Oblasti: hodnocení VaVaI


Ludmila Matysková

Absolventka doktorského studia na CERGE-EI. Od roku 2018 působí jako výzkumná pracovnice na Institutu mikroekonomie na Univerzitě v Bonnu. Zabývá se mikroekonomickou teorií, zejména teorií her a ekonomií informace; jakým způsobem se generují a šíří informace ve strategických situacích a jakým způsobem se jimi manipuluje.

Oblasti: mikroekonomická teorie, teorie her a ekonomie informace


Andreas Menzel

Je odborným asistentem na CERGE-EI a vědeckým pracovníkem Národohospodářského ústavu AV ČR, v.v.i. Působil také jako lektor na letní škole Warwick Economics a jako asistent výuky a výzkumu na University of Warwick. Získal titul B.Sc. v oboru ekonomie, na Humboldtově univerzitě v Berlíně, titul M.Sc. v oboru mezinárodní ekonomie afinancí na Tilburg University, Nizozemsko, a titul Ph.D. v oboru ekonomie na University of Warwick, Velká Británie.

Oblasti: gender


Nikolas Mittag

Výzkumný pracovník Národohospodářského ústavu AV ČR od roku 2013. Titul B.A. získal v oboru filozofie a ekonomie na University of Bayreuth a titul Ph.D. v oboru studií veřejné politiky z Harris School of Public Policy na University of Chicago. Ve svém výzkumu se zaměřuje na aplikovanou ekonometrii, mikroekonomii, veřejné ekonomiky a hodnocení programů.

Oblasti: aplikovaná ekonometie, veřejné ekonomiky, hodnocení programů


Martina Miotto

Je postdoktorandkou na Národohospodářském ústavu AV ČR, v.v.i.. Je držitelkou titulu Ph.D. z University of Warwick, Velká Británie. Ve svém výzkumu se zaměřuje na oblast rozvojové ekonomiky a hospodářských dějin se zvláštním zaměřením na vzájemné propojení těchto dvou oblastí.

Oblasti: rozvojová ekonomika, hospodářské dějiny


Josef Montag

Josef Montag je absolventem VŠE, doktorát získal na Università degli Studi di Torino a absolvoval studiní výzkumné pobyty na Universität Hamburg, Cornell University, CERGE-EI a Tilburg University. V současnosti je výzkumným pracovníkem na Mendelově Univerzitě v Brně a od srpna 2015 bude Assistant Professor na University of the Philippines School of Economics.

Oblasti:


Michal Paulus

Spolupracovník think-tanku IDEA při Národohospodářském ústavu AV ČR, v.v.i. Absolvoval magisterské studium na Institutu ekonomických studií Fakulty sociálníchch věd Univerzity Karlovy, kde působí jako vyučující a studuje v doktorském programu.

Oblasti: vzdělávání, mezinárodní obchod, politická ekonomie


Mária Perignáthová

Studuje doktorské studium na CERGE-EI. Zaměřuje se především na ekonomii vzdělávání a trh práce. Dříve pracovala na Institutu finanční politiky při Ministerstvu financí SR.

Oblasti: ekonomie vzdělávání, trh práce


Petr Pleticha

Začal pracovat jako výzkumník pro think-tank IDEA při Národohospodářském ústavu AV ČR, v. v. i. v září 2017. Magisterský titul získal v roce 2017 v oboru Aplikované ekonomie na Stockholm School of Economics a v oboru mezinárodního managementu na Stockholm School of Economics a Bocconi University. V současnosti je doktorandem na Institutu ekonomických studií Univerzity Karlovy.

Oblasti: ekonomie inovací, mezinárodní ekonomie, ekonomie technologické změny


Tomáš Protivínský

Absolvoval magisterská studia v oborech psychologie a matematika – ekonomie na Masarykově univerzitě v Brně, následně také MA studium na CERGE-EI, během kterého se výzkumně zaměřil na ekonomii vzdělávání. Dříve působil jako analytik v Centru občanského vzdělávání při Univerzitě Karlově, v současnosti pracuje jako kvantitativní výzkumník ve finanční firmě v Londýně.

Oblasti: ekonomie vzdělávání


Mariola Pytliková

Působí jako vědecký pracovník na VŠB - Technické univerzitě v Ostravě a také se podílí na výuce na CERGE-EI v Praze. Dříve pracovala jako vědecký pracovník na Dánském institutu vlády pro vědu a výzkum v Kodani (KORA) a jako odborný asistent a postgraduální vědecký pracovník na Aarhuské univerzitě v Dánsku. Doktorát v oboru ekonomie získala na Aarhuské univerzitě v roce 2006. Zabývá se tématy v oblasti ekonomie trhu práce a pracovně- právních vztahů, zejména tématům týkajících se mezinárodní migrace, studuje např. determinanty a důsledky mezinárodní migrace a etnické diverzity pracovních sil. Dále se zabývá strukturou a dynamikou mezd na trhu práce, genderovými rozdíly na trhu práce a příjmovými nerovnostmi. Je nositelkou prestižní ceny Kateřiny Šmídkové 2015 a Mladého Ekonoma 2005 od České společnosti ekonomické.

Oblasti: trh práce, pracovně-právní vztahy, mezinárodní migrace, etnická diverzita pracovních sil


Zuzana Rajchlová

Zabývá se výzkumem postojů spotřebitelů k elektromobilům, percepce rizik a adaptací na změny klimatu v zemědělství. Od roku 2012 pracuje v Centru pro otázky životního prostředí UK a studuje v doktorském studijním programu Environmentální studia na Fakultě humanitních studií UK.

Oblasti: životní prostředí


Tomáš Richter

Je Of Counsel v kanceláři Clifford Chance LLP v Praze (od roku 2006) a externí vyučující na Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy (od roku 2002). Advokátem je od roku 1998, kromě Prahy praktikoval krátce v Londýně a Frankfurtu nad Mohanem. V letech 2011 až 2014 byl profesorem na nizozemské Radboud University Nijmegen, kde byl držitelem Chair in Cross-Border Corporate Insolvency Law. Je předsedou Akademického fóra INSOL Europe, členem správní rady International Insolvency Institute, členem Conference of European Restructuring and Insolvency Law, členem české pobočky Turnaround Management Association, členem vědecké rady Centra restrukturalizace a insolvence Harryho Pollaka na VŠE v Praze, a členem skupiny privátních expertů, s nimiž Evropská komise konzultuje své legislativní návrhy v oblasti insolvence a restrukturalizace.

Oblasti:


Lukáš Řečka

Je výzkumníkem v Centru pro otázky životního prostředí UK, od května 2016 externě spolupracuje s IDEA při NHÚ. Zabývá se výzkumem v oblasti energetické a environmentální ekonomie, především modelováním dopadů na energetickou soustavu modelem TIMES. Je doktorským studentem ekonomie na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy.

Oblasti: environmentální ekonomie


Petr Sedláček

Makroekonom se zvláštním zájmem o heterogenitu mezi zaměstnanci a firmami. Zabývá se otázkou, jak interaguje různorodost pracovníků a firem, a jak formuje a je formována agregátní ekonomika. Jeho výzkum kombinuje empirickou analýzu mikroúrovně a agregovaných dat pro makroekonomické otázky a teoretické a kvantitativní modely s heterogenními činiteli.

Oblasti: makroekonomie


Viléme Semerák

Ekonom, vyučuje na IES FSV UK. Studoval na IES FSV UK (Mgr.), VŠE (Ing. a Ph.D.) a LSE, působil v ČLR na pracovních i výzkumných pobytech. Věnuje se především oblasti mezinárodního obchodu (modelování obchodní politiky), tranzitivním ekonomikám a čínským reformám.

Oblasti: makroekonomie, tranzitivní ekonomiky, čínské reformy


Ondřej Schneider

Absolvent magisterského studia na Cambridge University a doktorského studia ekonomie na CERGE-EI. Od roku 2008 žije a pracuje v USA, odkud také píše svůj blog. Kromě přednášek na Georgetown University ve Washingtonu DC a na Fakultě sociálních věd v Praze pracuje pro Institute of International Finance a je členem think-tanku IDEA při CERGE-EI v Praze. V letech 2002-2007 byl zástupcem ředitele Institutu ekonomických studií FSV UK, kde v roce 2004 získal titul docent ekonomie. V letech 1997-2001 byl hlavním ekonomem investiční banky Patria Finance a předtím od roku 1996 poradcem ministra průmyslu a obchodu ČR pro ekonomické otázky.

Oblasti: makroekonomie


Oleg Sidorkin

V roce 2009 získal titul MA v ekonomii a v roce 2017 Ph.D. titul na CERGE-EI. Ve svém výzkumu se zaměřuje na ekonomiku inovací, politickou ekonomii a aplikovanou mikroekonomii.

Oblasti: ekonomie inovací, politická ekonomie, aplikovaná mikroekonomie


Miroslav Singer

Je výzkumným spolupracovníkem CERGE-EI od roku 2020. Dříve působil jako výzkumný pracovník v Centru pro ekonomický výzkum a postgraduální vzdělávání (CERGE) Univerzity Karlovy v letech 2016-2019. Byl jmenován členem představenstva a viceguvernérem České národní banky na období 2005–2010 a guvernérem České národní banky 2010–2016. Získal cenu guvernéra centrální banky roku pro rozvíjející se Evropu 2013, kterou uděluje časopis Emerging Markets, a cenu centrálního bankéře roku v Evropě za rok 2014, kterou získal od renomovaného měsíčníku The Banker. Pod jeho vedením získala Česká národní banka prestižní ocenění Central Banking Transparency Award 2015 za otevřenost a používání nových komunikačních nástrojů.

Oblasti: makroekonomie


Ctirad Slavík

Je odborným asistentem na CERGE-EI od roku 2016. Působil jako odborný asistent na Katedře financí a makroekonomie na Goethe University Frankfurt. V minulosti byl výzkumným analytikem na výzkumném oddělení Federal Reserve Bank of Minneapolis, USA.

Oblasti: makroekonomie


Michael L. Smith

Výzkumný pracovník CERGE-EI. Je hlavním řešitelem projektu Centra Excelence s názvem Dynamika změn v české společnosti, který realizuje víceletý výzkum českých domácností. Ve svém výzkumu se věnuje především vzdělávání, sociální stratifikaci a nerovnostem, ekonomickou návratností vzdělávání a dovednostem.

Oblasti: sociální stratifikace, ekonomická návratnost vzdělávání


 Vladimír Smolka

Pracoval v oblasti aplikované statistiky a trhu práce. Jako ředitel úseku statistiky ve firmě TREXIMA se podílel na vývoji a provozování Informačního systému o průměrném výdělku. Spolupracoval na projektech výdělkové statistiky pro MPSV, ČSÚ a další centrální instituce. V současnosti působí jako konzultant výdělkové problematiky na trhu práce.

Oblasti: ekonomie trhu práce


Jiří Šatava

Oblasti: penzijní reforma, daňová reforma


Milan Ščasný

Získal titul Ph.D. obor Ekonomická teorie na IES FSV UK. Zabývá se primárně výzkumem v oblasti environmentální a energetické ekonomie, zejména chováním spotřebitelů a analýzou jejich preferencí, oceňováním dopadů na zdraví a kvantifikací externalit nebo modelováním dopadů regulací. Působí v Centru pro otázky životního prostředí UK, částečně na IES FSV UK. Spolupracoval s OECD, ECHA, Health Canada, byl členem řady výzkumných týmů konzultujících regulace pro různé DGs Evropské komise nebo ministerstva v ČR. Přednáší na IES FSV UK a na CERGE-EI.

Oblasti: životní prostředí, ekologie


Samuel Škoda

Začal pracovat jako výzkumník pro think tank IDEA při NHÚ v září 2015. Magisterský titul získal v roce 2014 v Barceloně na Graduate School of Economics a bakalářský titul na Univerzitě Karlově. Absolvoval roční stáž ve výzkumném oddělení Evropské centrální banky ve Frankfurtu.

Oblasti: bibliometrie, výzkum VaV


Vítězslav Titl

Působí jako doktorand na Katolické Univerzitě v Lovani a Svobodné Univerzitě v Bruselu. Ve svém výzkumu se zabývá především politickou ekonomií a veřejnými zakázkami. Mimo to působí také v EconLabu – ekonomickém think-tanku zaměřeném na veřejné finance při Univerzitě Karlově. Před svým doktorským studiem absolvoval stáže v Evropském parlamentu a Německém rozvojovém institutu.

Oblasti: veřejné finance


Lukáš Tóth

Ekonom na Amsterdamské univerzitě a spoluzakladatel společnosti Behavio labs, kde se zabývá aplikací behaviorálních věd ve výzkumu trhů a rozhodování firem i institucí. Věnuje se přednáškové, výzkumné a pedagogické činnosti v oblasti behaviorální ekonomie, industriální organizace, ekonomické regulace a filosofie ekonomického myšlení. Píše komentáře pro aktualne.cz.

Oblasti: výzkum trhů, rozhodování firem a institucí


Jan Vávra

Absolvoval magisterské studium oboru ekonomická analýza na Vysoké škole ekonomické v Praze a nyní působí jako vědecký asistent tamtéž.

Oblasti: ekonomická analýza


 Lucie Zapletalová

Vystudovala magisterský program na CERGE-EI a sociologii a sociální politiku na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Věnuje se zejména měření dopadů veřejných politik. Přednáší na Vysoké škole ekonomické v Praze.

Oblasti: dopady veřejných politik, ekonomie měst


 Iva Zvěřinová

Zabývá se výzkumem v oblasti environmentální ekonomie a sociologie, zejména výzkumem preferencí obyvatel a spotřebního chování ve vztahu k životnímu prostředí. Působí jako výzkumník v think-tanku IDEA při NHÚ od roku 2016. V Centru pro otázky životního prostředí UK pracuje na evropských a českých projektech od roku 2008. Přednáší na katedře sociologie FF UK.

Oblasti: životní prostředí