Page 13 - IDEA Studie 7 2021 Platy ucitelu
P. 13

  PLATY UČITELŮ V ROCE 2020 A VÝHLED: USNE ČESKO NA VAVŘÍNECH? IDEA 2021
 Věkový profil relativních platů potom potvrzuje důležitý fenomén, který ukázal už Graf 2. Tedy, že platy učitelů rostou svěkem pomaleji než platy ostatních vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců veřejného sektoru. Je vidět, že při dosažení 40 let se průměrný plat učitele nachází dokonce na úrovni spodního kvartilu VŠ vzdělaných zaměstnanců veřejného sektoru. Ačkoliv platy učitelů rostou s lety praxe pomalu, rostou i v pozdějším věku, kdy je růst v ostatních profesích již poměrně nízký. Zde je třeba vnímat, že pracovní náplň profese učitele se s lety praxe příliš nemění, zatímco u mnoha VŠ vzdělaných zaměstnanců s lety praxe dochází ke kariérnímu postupu do zodpovědnějších profesí, respektive pozic a funkcí lépe placených. Zde se projevuje absence karierního systému a standardů kvality výkonu učitelského povolání pro různé fáze profesní dráhy pedagogů v ČR. Velmi nízkou provázanost mezi délkou profesní praxe a platem učitelů v ČR dokladují také každoroční mezinárodní srovnání OECD.10
Graf 3: Rozložení platů VŠ vzdělaných ve veřejném sektoru roce 2020
80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000
0
20–29 let Všichni s VŠ
30–39 let
Odborní pracovníci v administrativě s VŠ
50–59 let Učitelé ZŠ
60+ let Průměr roku 2019
                                             variabilita učitelských platů je velmi nízká
s věkem se učitelský plat oproti ostatním (Všichni s VŠ) zvyšuje mnohem pomaleji
 9. decil
3. kvartil průměr 2020
medián 1. kvartil 1. decil
        Věkové skupiny
40–49 let
  Zdroj: Vlastní výpočty na základě dat ISPV
Rozdíly platů v rámci věkových skupin reflektují nejen rozdílný charakter profesí a rozdíly individuálních produktivit, ale také nesoulad mezi nabídkou a poptávkou na trhu práce, regionální mzdové rozdíly a řadu dalších faktorů. Z tohoto pohledu je učitelská profese co do kladených profesních nároků velmi homogenní, role tržní nabídky a poptávky je malá a dominantní roli hrají tarify (tabulkové platy).
 10 Education at a Glance, OECD.
11
Hrubé mzdy v roce 2020 (Kč/měsíčně)

   11   12   13   14   15