Page 14 - IDEA Studie 7 2021 Platy ucitelu
P. 14

PLATY UČITELŮ V ROCE 2020 A VÝHLED: USNE ČESKO NA VAVŘÍNECH? IDEA 2021
 Na druhé straně řada studií ve světě ukazuje11, že v přidané hodnotě vzdělání existují mezi jednotlivými učiteli velké rozdíly dané rozdíly v kvalitě jejich práce. Proto je důležité sledovat, nakolik se tyto rozdíly do platové variability promítají. Příliš paušalizované platy totiž vedou k platovému nedocenění a nedostatečné motivaci kvalitních učitelů. To je pak spojeno s rizikem jejich odchodu z profese nebo nezájmu o profesi u mladé generace.
Podíl a variabilita nadtarifních složek platu: Nadtarifní složky platů (dále jen odměny12) představují jeden z důležitých nástrojů personální politiky vedení škol. Mají charakter pravidelných či ad-hoc definovaných příplatků a bonusů za úsilí, zodpovědnost, přístup k práci a její kvalitu a mohou či nemusí fungovat jako motivační nástroje.13
Graf 4 ukazuje rozložení podílu odměn na platech jednotlivých pracovníků v rámci věkových skupin. Opět jsou pro srovnání uvedeny i další dvě skupiny vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců veřejného sektoru. Průměrný podíl odměn učitelů se v roce 2020 výrazně zvýšil z úrovně zhruba 10 % na úroveň 15 % (jde o rozdíl černého a bílého bodu v grafu). Tím se během jediného roku dostal podíl odměn učitelů výrazně nad průměr ve srovnatelných profesích veřejného sektoru. Přitom ještě v roce 2018 se podíl odměn učitelů pohyboval na mnohem nižší úrovni 5 až 7 %. Naopak podíl odměn v obou srovnávacích skupinách se meziročně zvýšil mnohem méně. Je zřejmé, že podíl odměn učitelů po dlouhých letech stagnace znatelně v letech 2019–2020 narostl a překonal úroveň zbytku veřejného sektoru. Nezanedbatelná část celkového navýšení částky na platy učitelů se tedy skutečně promítla do odměn.
Zde připomeňme, že rozhodnutí o navýšení učitelských platů v roce 2020 doprovázelo velmi složité a nepřehledné vyjednávání vlády se školskými odbory koncem roku 2019, které vyvrcholilo dokonce i v částečnou stávku učitelů.14 Výsledkem byl zopakovaný původní příslib vlády, že učitelské platy v roce 2020 vzrostou o 10 %. Z toho 8 procentních bodů (p. b.) podle příslibu mělo jít do zvýšení tarifních (tabulkových) složek platů a zbylé 2 p. b. do nadtarifních složek, tedy hlavně odměn, které jsou v pravomoci ředitelů škol.
11 Viz přehled Hanushek (2011).
12 Z dat MF ČR lze zjistit, že v případě učitelů mezi nadtarifními složkami platu dominují Příplatek za vedení, Příplatek osobní, Příplatek zvláštní, Příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah, Odměny a Cílové odměny. Odměny představují více než 3⁄4 sumy Příplatků a Odměn.
13 Nadtarifní složky však nepředstavují odměnu za například navíc odučené hodiny.
14 Viz také zpravodajství ČTV https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/2969405-zacina-stavka-ucitelu-cast-skol-zustane- zavrena.
   12

   12   13   14   15   16