Page 19 - IDEA Studie 7 2021 Platy ucitelu
P. 19

PLATY UČITELŮ V ROCE 2020 A VÝHLED: USNE ČESKO NA VAVŘÍNECH? IDEA 2021
 • K udržení dosažené relativní úrovně učitelských platů nyní postačí, když budou vlády učitelské platy zvyšovat tempem růstu nominálních mezd v ekonomice. Rozpočet na mzdové výdaje ministerstva školství však bude třeba v dalších letech zvyšovat tempem o zhruba procentní bod vyšším, protože počet žáků věkem odpovídajících vzdělávání v regionálním školství každoročně poroste zhruba o 1 %.22
• Udržení dosažené relativní úrovně učitelských platů už jen v roce 2022 v okamžiku dokončování této studie vůbec není jisté. Na jedné straně Parlament ČR v létě projednával zákon, který by valorizaci učitelských platů s vývojem mezd v ekonomice uzákonil a výrazně by se tak posílila věrohodnost politických příslibů do budoucna. Na druhé straně tento zákon ve finále velmi pravděpodobně schválen nebude23, zřejmě i z jiných důvodů než rozpočtového napětí ve výhledech státního rozpočtu.
• Opětovné politické debaty zpochybňující potřebu dosaženou relativní platovou úroveň udržet oslabují těžko získávanou důvěru veřejnosti a zájemců o učitelskou profesi v posledních několika letech. Ukazuje se proto, že myšlenka zákonné valorizace učitelských platů původně navržená autory této studie již v roce 2017 je stále na místě (viz IDEA 2017b).
• Ve školství nejde pouze o platy učitelů. Učitelů veřejných škol, jejichž platy tato studie mapuje, působilo v roce 2020 v regionálním školství 135 tisíc,24 a představují tak zhruba pouze 55 % pracovníků regionálního školství. Oproti roku 2019 tak jejich počet narostl o 3,3 %. Další skupiny pracovníků představují vedoucí pedagogičtí pracovníci (10 %), řada profesí nepedagogických pracovníků (28 %), vychovatelé (6 %), učitelé odborného výcviku (2 %), asistenti pedagogů (6 %), speciální pedagogové (0,7 %), psychologové (0,5 %) a další. Podrobně vývoj absolutní úrovně platů profesí uplatněných v českém školství včetně učitelů nedávno zmapovala studie Koucký (2021). Platy v těchto profesích byly také relativně nízké, v řadě profesí se projevují dlouhodobé nedostatky pracovníků, a platy v nich tedy bude třeba také dále zvyšovat, což bude představovat další nároky na státní rozpočet.
22 Viz statistiky ČSÚ https://www.czso.cz/csu/czso/projekce-obyvatelstva-ceske-republiky-2018-2100.
23 Sněmovní podklady viz zde https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&t=503.
24 Jde o počty přepočtené na plné úvazky. Jako fyzických osob v regionálním školství působilo učitelů zhruba 150 tisíc.
   17


   17   18   19   20   21