Page 7 - IDEA Studie 7 2021 Platy ucitelu
P. 7

PLATY UČITELŮ V ROCE 2020 A VÝHLED: USNE ČESKO NA VAVŘÍNECH? IDEA 2021
 Prolog
Relativní platy českých učitelů regionálního školství, tedy ve srovnání s platy všech vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců v zemi, patřily až do roku 2017 ke zdaleka nejnižším v rámci ekonomicky vyspělých zemí OECD. I proto vývoj učitelských platů od roku 2013 mapují každoročně studie IDEA a tato není výjimkou. I tato jde nad rámec běžných statistických přehledů, výrazně akcentuje úroveň učitelských platů v relaci k vývoji mezd v české ekonomice a sleduje vývoj úrovně a variability nadtarifních složek platů ve srovnání se situací v podnikatelské a veřejné sféře. Vývoj samotné nominální úrovně platů učitelů a řady dalších profesí ve školství podrobně mapuje studie Koucký (2021).
Proč je relativní úroveň učitelských platů důležitá: Relativní úroveň učitelských platů vůči ostatním mzdám v ekonomice spoluurčuje atraktivitu učitelské profese. Ta následně ovlivňuje zájem o učitelskou profesi v řadách současných i potenciálních učitelů, kteří se na profesi připravují nebo teprve budou připravovat. Atraktivita je pak nejen nezbytnou podmínkou dostatku učitelů, ale dává školám možnost výběru s důrazem na kvalitu, a podporuje tak zdravou konkurenci. Jde však o dlouhodobé procesy formování učitelského sboru průběžnými příchody a odchody do a z profese. V tomto kromě výhledu platového ohodnocení hrají roli i kariérní výhled a profesní podmínky, podpora a standardy kvality práce učitele. Proto lze čisté dopady výše učitelských platů na kvalitu práce učitelů, potažmo na kvalitu výuky a vzdělanostní výsledky žáků, vysledovat až sodstupem mnoha let, spíše dekád. Detailnější diskusi těchto fenoménů a odkazy na vědeckou literaturu obsahují předchozí studie IDEA.3
Dlouhodobý vývoj v ČR: Dlouhodobý vývoj relativních učitelských platů, tedy relace platů učitelů k průměrné mzdě v české ekonomice, ukazuje Graf 1. Delší časová řada (růžová) zahrnuje všechny učitele veřejných i neveřejných základních škol (soukromých a církevních), včetně řídících pracovníků. V dalším se však zaměřujeme především na učitele veřejných škol celého regionálního školství bez vedoucích pracovníků, což v grafu ukazuje kratší časová řada (červená).4 Z grafu je zřejmý výrazný růst relativních platů učitelů po roce 2017. V roce 2020 dosáhly 120 % průměrné mzdy v ekonomice
3 Problematikou kvality práce učitelů se zabývají např. studie Hanushek (1971, 2011), IDEA 2018b, Hanushek a kol. (2018c), Golsteyn a kol. (2016), Hanushek a Rivkin (2004, 2006).
4 Časovou řadu učitelských platů bez vedoucích pracovníků ve veřejných školách regionálního školství MŠMT studie nesleduje. Poskytuje je však MF ČR, ale pouze od roku 2011. Zdroj https://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v- cr/statistika-skolstvi/genderova-problematika-zamestnancu-ve-skolstvi.
   5   5   6   7   8   9