Page 9 - IDEA Studie 7 2021 Platy ucitelu
P. 9

PLATY UČITELŮ V ROCE 2020 A VÝHLED: USNE ČESKO NA VAVŘÍNECH? IDEA 2021
 V textu používáme termíny podnikatelský a veřejný sektor. Česká legislativa (zákoník práce) však tyto pojmy nezná a rozlišuje pouze zaměstnavatele odměňované buď mzdou, nebo platem. Tradiční termín podnikatelský sektor v rámci studie odpovídá mzdové sféře a veřejný sektor sféře platové, v pojetí terminologie ISPV.6
Vývoj učitelských platů v detailu: V další části se soustředíme na motivační charakter učitelských platů, a srovnáváme je proto s platy ostatních vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců, případně vybraných profesí. Detailní přehled dává Tabulka 1a. Údaje jsou založeny na vlastních výpočtech z individuálních mzdových výkazů databáze ISPV pro vybrané učitelské profese.7
Sloupce (7)–(9) uvádí procentní změny mediánových hodnot platů, sloupce (10)–(12) úrovní průměrných v letech 2018–2020. Rozlišení mezi průměrnými a mediánovými hodnotami je v případě učitelských platů důležité. Průměrné mzdy v ekonomice, a především v podnikatelském sektoru, jsou totiž výrazně vyšší než mzdy mediánové v důsledku malého podílu velmi vysokých platů ve vysokých řídicích pozicích. Tyto pozice se však v učitelské profesi prakticky nevyskytují. Navíc jsou tyto řídicí pozice v ČR dominantně obsazeny muži, jejichž podíl mezi učiteli je velmi nízký.
V Tabulce 1a vidíme, že průměrné i mediánové platy učitelů rostly podobným tempem na základních i středních školách. Velmi vysoké meziroční tempo růstu učitelských platů mezi roky 2018–2019 o zhruba 15,0 % znatelně převýšilo tempo růstu mezd vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců ve veřejném sektoru (12,4 %) i v sektoru podnikatelském (8,3 %) – sloupce (7) a (10). Následně, mezi roky 2019–2020, tempo růstu učitelských platů sice zpomalilo na 10 %, ale tempo růstu v celém veřejném i soukromém sektoru bylo opět výrazně nižší (8 % a 3 %) – sloupce (8) a (11). Ve výsledku tak během pouhých dvou let vzrostl průměrný i mediánový učitelský plat o téměř 28%. Růst u vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců veřejného sektoru ve stejném období činil pouze zhruba 20 % a v podnikatelském sektoru pouze zhruba 11 % – sloupce (9) a (12). To přirozeně vedlo k výraznému zvýšení relativních platů učitelů, které ukazuje Tabulka 1b.
6 Metodika IPSV terminologicky rozlišuje platovou a mzdovou sféru. V ISPV se zařazují do mzdové sféry ekonomické subjekty, které odměňují mzdou podle § 109, odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů. Ekonomické subjekty, které přísluší do platové sféry, odměňují platem podle § 109, odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů. Do roku 2010 bylo v ISPV pro mzdovou sféru používáno označení podnikatelská sféra a platová sféra byla označována jako nepodnikatelská sféra. Další informace k databázi ISPV jsou obsaženy v Příloze 1.
7 V klasifikaci profesí CZ-ISCO jde o: 2341 učitelé na 1. stupni základních škol; 23303 učitelé na 2. stupni základních škol; 2330 učitelé na středních školách (kromě odborných předmětů), konzervatořích a na 2. stupni základních škol.
 7   7   8   9   10   11