Page 10 - IDEA Studie 8 2021 Financni podpora studia
P. 10

FINANČNÍ PODPORA VYSOKOŠKOLSKÝCH STUDENTŮ V ČESKÉ REPUBLICE: REKONSTRUKCE SYSTÉMU NUTNÁ IDEA 2021
        TEXTBOX 1: Ekonomické argumenty pro finanční pomoc studentů
   Pro veřejnou podporu vysokoškolských studentů existuje dlouhá řada dobrých důvodů. Zde shrnujeme pouze důvody ekonomického charakteru:
• Největší náklad studia z pohledu jednotlivců představují tzv. náklady ušlých příležitostí. Jde o hypotetické náklady odpovídající (ušlým) výdělkům během studia. Výnosy ze studia přichází až posléze a ve velmi dlouhodobém časovém horizontu a jsou zatíženy nejistotami jak ohledně úspěšného dokončení studia, tak pokud jde o vývoj na trhu práce, které jednotlivec nemůže tak snadno diverzifikovat (pojistit se proti nim), jako například v případě uložení finančních prostředků či majetku. Nejistota budoucích výnosů ze vzdělání potom snižuje ochotu jednotlivců studovat po společensky efektivní dobu.
• Vzdělání, kromě výnosů pro vzdělanějšího jednotlivce přináší i výnosy pro zbytek společnosti, které však jednotlivci ve svých studijních rozhodnutích neberou v potaz.
• Byť je vysokoškolské vzdělání pro jednotlivce v průměru velmi výnosné, je velmi obtížné, respektive drahé, financovat životní náklady během studia, například formou komerčních půjček splácených budoucími vyššími výdělky. Samotným průběžně získávaným vzděláním nelze ručit, jako se například ručí stavebním pozemkem či rozestavěnou stavbou. Řada ekonomicky potřebných studentů nemůže najít ručitele za studentský úvěr. A jde zpravidla právě o ty případy, kde je nedostatečná ekonomická podpora ze strany rodičů či blízkého příbuzenstva.
Veřejná finanční podpora studentů, přímá i nepřímá, má tedy potenciál snižovat význam výše uvedených faktorů představujících neefektivní bariéry ve studiu.
Naprostá většina zemí včetně ČR praktikuje systém příjmově a případně i prospěchově podmíněných stipendií – Graf I.1.
8


   8   9   10   11   12