Page 11 - IDEA Studie 8 2021 Financni podpora studia
P. 11

FINANČNÍ PODPORA VYSOKOŠKOLSKÝCH STUDENTŮ V ČESKÉ REPUBLICE: REKONSTRUKCE SYSTÉMU NUTNÁ IDEA 2021
 Graf I.1: Typy veřejně poskytovaných stipendií studentům bakalářské úrovně (akademický rok 2020/2021)
Univerzální stipendia
Stipendia podminěná potřebností Prospěchová stipendia
Bez stipendií
Zdroj: Eurydice, 2020. National Student Fee and Support Systems in European Higher Education 2020/2021.
Prvky českého systému finanční podpory jsou standardní a nevybočují z běžné praxe v Evropě či ve světě. Co činí český systém specifickým, je důraz na podporu nepřímou skrze rodiče a velmi nízká výše celkové veřejné finanční podpory. Hlavní pilíře finanční pomoci v ČR dlouhodobě představují daňové úlevy a dávky na straně rodičů studentů a ubytovací stipendia. Menší roli pak hrají prospěchová stipendia, stipendia nevládních organizací, daňová zvýhodnění samotných studentů, slevy na jízdném a státem hrazené zdravotní pojištění. Neexistuje však systém státem regulovaných a podporovaných studentských půjček na živobytí a školné na soukromých vysokých školách. Objem přímé veřejné podpory studentů v ČR je velmi nízký.
3. Objem přímé veřejné finanční podpory studentů a průměrná výše podpory připadající na studenta jsou v ČR jsou na velmi nízké úrovni. Nízký je tedy i podíl přímé veřejné podpory na celkových příjmech studentů.
Nějakou formu přímé veřejné podpory pobírá v ČR 53 % studentů, přičemž evropský průměr činí 41 %. Tak vysoký podíl jako v ČR najdeme pouze v několika zemích, především v těch s univerzálními studentskými granty. Pokud však jde o podíl finanční podpory na celkových příjmech studentů, patří český 11% podíl ke zdaleka nejnižším v celé Evropě – Graf I.2.
            9

   9   10   11   12   13