Page 12 - IDEA Studie 8 2021 Financni podpora studia
P. 12

FINANČNÍ PODPORA VYSOKOŠKOLSKÝCH STUDENTŮ V ČESKÉ REPUBLICE: REKONSTRUKCE SYSTÉMU NUTNÁ IDEA 2021
 Graf I.2: Příjemci podpory a podíl podpory na celkových příjmech
(Podíl studentů-příjemců národní veřejné podpory a podíl této podpory na celkových příjmech studentů; v % dle šetření mezi studenty)
80
60
40
20
0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Podíl studentů-příjemců národní veřejné podpory (%)
Zdroj: Social and Economic Conditions of Student Life in Europe, Eurostudent VI 2016-2018 , Synopsis of indicators Figure B7.5
Veřejné výdaje na podporu studentů ve výši 1,5 % celkových veřejných výdajů na terciární vzdělávání patří k nejnižším v EU, kde průměr představuje 17,6 % viz Graf I.3. Přímá finanční podpora studentů na českých vysokých školách je tedy spíše symbolická.
Graf I.3: Veřejná finanční podpora vysokoškolských studentů
 Itálie 11|47
Island 39|47
P
Francie 68|47
Švédsko 73|67
  Norsko 77|62
Dánsko 91|66
  Německo 26|50
Slovinsko 33|43
Turecko 60|46
  Nizozemsko 79|43
    Švýcarsko 11|41
 Polsko 36|41
 Irsko 34|40
     růměr 41,2|38,7
  Rakousko, Chorvatsko 24|36
   Portugalsko 30|36
 Rumunsko 35|40
Maďarsko 48|31
Malta 73|27
   Litva 24|28
  Estonsko 45|30
 Slovensko 25|24
   Gruzie 12|21
    Srbsko 17|22
Lotyšsko 22|24
Česká republika 53|11
            40
35
30
25
20
15
10
5 0
(v % celkových veřejných výdajů na terciární školství v roce 2018)
 35,9
34,7
33,3
  27,9 28,0
26,7
 20,6
 17,5 17,6 14,6 15,5
 8,5 8,6 9,0 9,5 10,3 10,7 10,9 11,2 11,5 11,7 12,7 12,8 13,3 4,4 5,4 6,2
   0,9 1,5 2,0
                https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/EDUC_UOE_FINA01__custom_1087444/default/table?lang=en
10
Země
Česká republika
Švýcarsko Estonsko Latvia Lucembursko Francie Rakousko Finsko Lithuania Rumunsko Maďarsko Polsko Bulharsko Španělsko Slovensko Malta Portugalsko Slovinsko Belgie Island Německo Průměr EU28 Kypr Švédsko Itálie Norsko Nizozemsko Irsko Dánsko
Řecko
Podíl celkových veřejných výdajů (%)
Podíl podpory na celkovém příjmu studenta (%)

   10   11   12   13   14