Page 19 - IDEA Studie 8 2021 Financni podpora studia
P. 19

FINANČNÍ PODPORA VYSOKOŠKOLSKÝCH STUDENTŮ V ČESKÉ REPUBLICE: REKONSTRUKCE SYSTÉMU NUTNÁ IDEA 2021
       TEXTBOX 2: Podpora studia domácích studentů ve vlastní zemi
   Systémy finanční podpory studentů se mezi evropskými státy značně liší. Rozdíly panují nejen veformách a výši podpory, ale i ve výši nároků na podporu, respektive vpodílu podporovaných studentů. Většina zemí studentům poskytuje nevratné granty (stipendia), řada půjčky a většina zemí nabízí formy obě. Mnohé země poskytují podporu nepřímo skrze rodiče studentů. Méně významné jsou pak daňové úlevy samotných studentů.
Všechny evropské státy s výjimkou Velké Británie a Islandu podporují studenty formou nevratných grantů. Většinou jsou stipendia podmíněná sociální situací či studijním prospěchem. Země se pak značně liší v podílu studentů, kteří na stipendia dosáhnou. V 18 zemích, které poskytují sociální stipendia, na ně dosáhne méně než čtvrtina studentů. Ve Skandinávii naopak stipendia obdrží naprostá většina studentů, jelikož tamní stipendia jsou všeobecná. Prospěchová stipendia pobírá zpravidla méně než 10 % studentů. Stipendia se výrazně liší i svou výší. Zatímco ve Švýcarsku, Rakousku či Dánsku1 přesahuje nejčastěji udělená podpora na základě sociální situace studenta hranici 5 000 eur ročně, v Maďarsku či Portugalsku je to méně než 1 000 eur ročně, což je výrazně méně i po zohlednění parity kupní síly.1 Obdobné rozdíly panují ve výši prospěchových stipendií.
Studentské půjčky dotované státem poskytuje většina zemí, avšak ve větším měřítku jsou studenty využívány v severských a pobaltských zemích, Německu, Turecku, Nizozemsku a ve Velké Británii. Půjčky bývají určeny jak na úhradu školného, tak na životní náklady během studia. Doba splatnosti půjček se pohybuje kolem 10–20 let. Ve většině zemí omezuje splátkové riziko strop na výši poskytované půjčky nebo je podmíněnost splátek výší příjmů po dokončení studia. Různě se pak řeší problém s nesplacenými půjčkami. Dotují se buď z příjmů státního rozpočtu, tedy všech daňových poplatníků, nebo ze splátek příjmově úspěšných absolventů, což snižuje dopady na státní rozpočet. Stipendia a půjčky se různě kombinují a výjimečně je možno vratnou půjčku přeměnit na stipendium.
Necelá polovina evropských zemí poskytuje podporu nepřímo skrze rodiče studentů. Podpora má formu různě konstruovaných daňových úlev nebo příjmově podmíněných dávek. Různě se zohledňuje počet studujících dětí.
Rozšířená, ale ne tak zásadní, je i podpora studentů formu daňových úlev samotných studentů. Ta je nízká již z podstaty nízkých průměrných studentských příjmů, a tedy i nízkých daňových odvodů.
 17   17   18   19   20   21