Page 27 - IDEA Studie 8 2021 Financni podpora studia
P. 27

FINANČNÍ PODPORA VYSOKOŠKOLSKÝCH STUDENTŮ V ČESKÉ REPUBLICE: REKONSTRUKCE SYSTÉMU NUTNÁ IDEA 2021
 14. Objem a zacílení nepřímé daňové podpory nejsou v ČR sledovány a nejsou o tom žádné informace. Naše vlastní odhady ukazují, že podíl rodin vysokoškoláků bez nároku na daňové zvýhodnění se zřejmě pohybuje mezi 10–15 %.
Jediná data v ČR, která umožňují odhadnout příjemce daňových zvýhodnění, představuje výběrové šetření domácností SILC realizované každoročně Českým statistickým úřadem. Ani tato data však nejsou ideální, protože v řadě případů nelze v datech určit vazbu mezi domácností rodičů a studentem, pokud student nebydlí u rodičů. Jako hrubý odhad tedy sledujeme objem a strukturu daňových úlev na nezaopatřené dítě rodin s alespoň jedním dítětem ve věku 15–19 let včetně. U těchto rodin se totiž dá očekávat, že ve výhledu několika let bude dítě vysokoškolské studium zvažovat, výrazná část z nich bude na vysoké škole studovat a jejich rodiče budou o daňové zvýhodnění usilovat.
Podle našich výpočtů z celkového počtu těchto rodin jich zhruba 15 % nemá na slevu nárok (ani na daňový bonus) z titulu nezaopatřeného dítěte v důsledku nedostatečných výdělků.31 Ve skutečnosti bude podíl takových rodin u vysokoškoláků nižší, protože pravděpodobnost studia na vysoké škole v ČR je výrazně podmíněna ekonomickým zázemím rodičů a mladí se slabým zázemím rodičů na vysoké škole studují s mnohem menší pravděpodobností. Takže právě výhled absence nároku na daňové zvýhodnění rodičů může být příčinou toho, proč se dítě na vysokou školu ani nepřihlásí.
Rodiče studentů soukromých škol mají nárok na stejné daňové úlevy jako rodiče žáků škol veřejných. Školy soukromé však navíc účtují školné, přičemž systém regulovaných půjček na školné na SVŠ není zaveden.32 SVŠ tak v ČR představují alternativu hlavně pro zájemce s ekonomicky dobře zajištěnými a podporujícími rodiči, kteří se většinou nedostali na školu veřejnou, kde se školné neplatí. A i proto na SVŠ studuje výrazně vyšší počet studentů při zaměstnání.
31 Tento výpočet odpovídá daňovému nastavení v roce 2021, tedy po daňové reformě spojené se zrušením konceptu superhrubé mzdy. Podíl rodin bez nároku na slevu či daňový bonus byl před reformou téměř dvojnásobný. K poklesu došlo především v důsledku odstranění stopu daňového bonusu.
32 České veřejné školy ze zákona školné neúčtují. Mohou studentům účtovat pouze poplatky za zápis a překročení doby studia.
 25   25   26   27   28   29